quang cao hosting

Validation For File Upload Control in ASP

Xem: 2292    Tải: 0   Thảo luận: 0   Mục: ASP.NET Framework   Lĩnh vực: Khác

9 điểm   ( 8 đánh giá ) File đã được kiểm thử

Validation cho control File Upload được dùng để lọc một số định dạng file, chỉ cho phép user được upload một số file trên server mà thôi. Nhiều khi làm về vấn đề bảo mật cho nên chúng ta chỉ có thể cho phép upload những định dạng nhất định mà thôi. Nhưng làm sao để có thể làm được việc đó trong Asp. Hãy theo dõi bài viết sau để hiểu rõ hơn một cách làm rất đơn giản mà tôi muốn chia sẻ với các bạn.

Code

Trước hết, để sử dụng cái Validation này một cách nhanh nhất, chúng ta thường sử dụng cái Regular Expression để validate. Chúng ta sử dụng cấu trúc định dạng sau:

ValidationExpression=/^(([a-zA-Z]:)|(\\{2}\w+)\$?)(<a href="file://\\(\w[\w">\\(\w[\w</a>].*))+
(.avi|.AVI|.WMV|.wmv|.wav|.WAV|.mpg|.MPG|.mid|.MID|.asf|.ASF|.mpeg|.MPEG)$/
Khi đó, trong code aspx chúng ta code như sau
<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true"
CodeFile="Default4.aspx.cs" Inherits="Default4" %>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0
Transitional//EN""http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head id="Head1" runat="server">
  <title></title>
</head>
<body>
  <form id="form1" runat="server">
  <div>
    <table align="center">
      <tr>
        <td>
          <b>Validation to File Upload Control</b>
          <br />
          <asp:FileUpload ID="fileUploadVideo" runat="server" />     
          <asp:Label ID="labelVideomsg" runat="server"
          ForeColor="Red" Visible="false"
          Style="margin-left: -38px;"></asp:Label>
          <asp:RegularExpressionValidator ID="RegularExpressionValidator7"
           runat="server" ControlToValidate="fileUploadVideo"
           ErrorMessage="Only .avi, .mpg, .wav, .mid, .wmv,
           .asf and .mpeg Video formats are allowed."ForeColor="Red"
           ValidationExpression="/^(([a-zA-Z]:)|(\\{2}\w+)\$?)
           (\\(\w[\w].*))+(.avi|.AVI|.WMV|.wmv|.wav|.WAV|.mpg|.MPG|.mid|
           .MID|.asf|.ASF|.mpeg|.MPEG)$/"
           ValidationGroup="PartnerProfileUpdate"
           SetFocusOnError="true"></asp:RegularExpressionValidator>
          <br />
          <asp:Button ID="Button1" runat="server"
          Text="Save" OnClick="Button1_Click" />    
        </td>
      </tr>
    </table>
  </div>
  </form>
</body>
</html>

Vậy là xong rồi đó, bạn chỉ việc thay đổi cái Validation Expression theo ý bạn muốn là được.

Một số ví dụ expression

Media format


Các bạn sử dụng định dạng sau

ValidationExpression=/^(([a-zA-Z]:)|(\\{2}\w+)\$?)(\\(\w[\w].*))+(.mp3|.MP3|.mpeg|.MPEG|.m3u|.M3U)$/

Document format


Các bạn sử dụng định dạng sau

ValidationExpression=/^(([a-zA-Z]:)|(\\{2}\w+)\$?)(\\(\w[\w].*))+(.doc|.docx|.DOC|.DOCX|.txt|.TXT)$/

Picture format


Các bạn sử dụng định dạng sau

ValidationExpression=/^(([a-zA-Z]:)|(\\{2}\w+)\$?)(\\(\w[\w].*))+
(.jpeg|.JPEG|.gif|.GIF|.png|.PNG|.JPG|.jpg|.bitmap|.BITMAP)$/ 
Vậy là xong rồi đó. Hy vọng bài viết này sẽ giúp ích nhiều cho các bạn! Thân !

Validation For File Upload Control in ASP

Validation For File Upload Control in ASP Đăng ngày 11-09-2014  Validation cho control File Upload được dùng để lọc một số định dạng file, chỉ cho phép user được upload một số file trên server mà thôi. Nhiều khi làm về vấn đề bảo mật cho nên chúng ta chỉ có thể cho phép upload những định dạng nhất định mà thôi. Nhưng làm sao để có thể làm được việc đó trong Asp. Hãy theo dõi bài viết sau để hiểu rõ hơn một cách làm rất đơn giản mà tôi muốn chia sẻ với các bạn. 1.125/10 2292

Thảo luận:

Để bình luận bạn phải đăng nhập thành viên.

File tương tự

Files cùng mục

 
File gợi ý cho bạn
File tải nhiều nhất
Megacode.vn - Thư viện mã nguồn chia sẻ, tải file cho cộng đồng
Copyright © 2013-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838