Tạo Multi-language cho website Asp.net

Xem: 1717    Tải: 20   Thảo luận: 0   Mục: ASP.NET Framework   Lĩnh vực: Khác

8 điểm   ( 8 đánh giá ) File đã được kiểm thử
Miễn Phí [megacode]tao-multi-language-cho-website.zip (153.07 KB)
Tải miễn phí

Bạn cần phải Đăng nhập để tải file [megacode]tao-multi-language-cho-website.zip
Nếu bạn chưa có tài khoản thì Đăng ký miễn phí tại đây

Báo lỗi download   Báo vi phạm bản quyền

Bài viết chia sẻ cách tạo đa ngôn ngữ cho website sử dụng asp.net

Bài viết chia sẻ cách tạo đa ngôn ngữ cho website sử dụng asp.net

Demo hình ảnh

Tiếng anh


Tiếng pháp

Các bước thực hiện

Bài hướng dẫn này gồm có 4 bước chính như sau:

 • Tạo User Control cho phép chọn multi-language dạng icon hoặc dropdown.
 • Tạo một class extends từ Page
 • Tạo trang .aspx
 • Generate Local Resources tới trang .aspx trên

Language User Control

Chúng ta sẽ tạo ra một User Control với 2 button dạng ảnh, với mỗi button là một cờ, tương đương với ngôn ngữ mà các bạn định sử dụng. Khi người sử dụng click vào một button, thì ngôn ngữ sẽ được hiển thị thay thế cho ngôn ngữ gốc, do đó, chúng ta sẽ phải đăng ký User Control đó với những trang cho phép sử dụng đa ngôn ngữ. Và chúng ta sử dụng cookies để lưu trữ giá trị ngôn ngữ mà người sử dụng chọn.

Design Code

// 2 Image Buttons (En-US,fr-FR)
<asp:ImageButton runat="server" ID="ImgBut_En" ImageUrl="~/Images/USALogo.png"><br />
<asp:ImageButton runat="server" ID="ImgBut_Fr" ImageUrl="~/Images/FRLogo.png">
- See more at: http://sharecodeweb.net/tao-multi-language-cho-website-asp-net/#sthash.dhdtHX7F.dpuf
Code
//If cookie exists, then disable the Image button of the current language
//so it won't refresh the page and return the same language which is useless
 
protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
{
  HttpCookie cookie = Request.Cookies["CurrentLanguage"];
  if (!IsPostBack && cookie != null && cookie.Value != null)
  {
    if (cookie.Value.IndexOf("en-") >= 0)
    {
      ImgBut_En.Enabled = false;
      ImgBut_Fr.Enabled = true;
    }
    else
    {
      ImgBut_En.Enabled = true;
      ImgBut_Fr.Enabled = false;
    }
  }
}
 
//On En Button click, change the value of the CurrentLanguage cookie
//reload page with English edition
 
protected void ImgBut_En_Click(object sender, ImageClickEventArgs e)
{
  HttpCookie cookie = new HttpCookie("CurrentLanguage");
  cookie.Value = "en-US";
  Response.SetCookie(cookie);
  Response.Redirect(Request.RawUrl);
 
}
 
//On En Button click, change the value of the CurrentLanguage cookie
//reload page with French edition
 
protected void ImgBut_Fr_Click(object sender, ImageClickEventArgs e)
{
  HttpCookie cookie = new HttpCookie("CurrentLanguage");
  cookie.Value = "fr-FR";
  Response.SetCookie(cookie);
  Response.Redirect(Request.RawUrl);
 
}

BasePage Class

Chúng ta sẽ tạo một class có tên BasePage để kế thừa các hàm từ System.Web.Page, sau đó viết lại 2 hàm OnPreInit(EventArgs e)InitializeCulture()

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Web;
using System.Web.UI;
using System.Globalization;
 
Public class BasePage : Page
{
  //Check if cookie exists, then change our website culture to the desired language
  //else set our website culture to the default language (EN) here and
  //create the cookie with this value
 
  protected override void InitializeCulture()
  {
    string lang = string.Empty;
    HttpCookie cookie = Request.Cookies["CurrentLanguage"];
 
    if (cookie != null && cookie.Value != null)
    {
      lang = cookie.Value;
      CultureInfo Cul = CultureInfo.CreateSpecificCulture(lang);
 
      System.Threading.Thread.CurrentThread.CurrentUICulture = Cul;
      System.Threading.Thread.CurrentThread.CurrentCulture = Cul;
    }
    else
    {
      if (string.IsNullOrEmpty(lang)) lang = "en-US";
      CultureInfo Cul = CultureInfo.CreateSpecificCulture(lang);
 
      System.Threading.Thread.CurrentThread.CurrentUICulture = Cul;
      System.Threading.Thread.CurrentThread.CurrentCulture = Cul;
 
      HttpCookie cookie_new = new HttpCookie("CurrentLanguage");
      cookie_new.Value = lang;
      Response.SetCookie(cookie_new);
    }
 
    base.InitializeCulture();
  }
}

Tạo trang .aspx

Trang .aspx sẽ thực hiện dịch lại ngôn ngữ theo button mà người sử dụng đã chọn.

Design Code

<%@ Page Language="C#" Theme="Default" AutoEventWireup="true"
CodeFile="LanguagePage.aspx.cs" Inherits="LanguagePage" %>
 
<%@ Register Src="~/UserControl/LanguageUserControl.ascx" TagName="LanguageUserControl"
  TagPrefix="uc1" %>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head runat="server">
  <title></title>
</head>
<body>
  <form id="form1" runat="server">
  <div id="Header">
    < uc1:LanguageUserControl runat="server" ID="Language">
    <h2>
      < asp:Label runat="server" ID="lbl_Language">
    </h2>
  </div>
  <div id="Content">
    <div class="Row">
      <div class="label">
        < asp:Label runat="server" ID="lbl_FirstName">< /asp:Label>
      </div>
      <div class="text">
        < asp:TextBox runat="server" ID="txt_FirstName">< /asp:TextBox>
      </div>
    </div>
    <div class="Row">
      <div class="label">
        < asp:Label runat="server" ID="lbl_LastName">< /asp:Label>
      </div>
      <div class="text">
        < asp:TextBox runat="server" ID="txt_LastName">< /asp:TextBox>
      </div>
    </div>
    < asp:Button runat="server" ID="Submit" OnClientClick="CheckLanguage();return false;">
  </div>
  </form>
  <script>
    function get_cookie(cookie_name) {
      var results = document.cookie.match('(^|;) ?' + cookie_name + '=([^;]*)(;|$)');
 
      if (results)
        return (unescape(results[2]));
      else
        return null;
    }
    function CheckLanguage() {
      if(get_cookie('CurrentLanguage') == "en-US")
        alert('Language : US-English');
      else
        alert('Language : French-Francais');
    }
  </script>
</body>
</html>
Code
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Web;
using System.Web.UI;
using System.Web.UI.WebControls;
 
//Extends BasePage
 
public partial class LanguagePage : BasePage
{
  protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
  {
 
  }
}

Generate Local Resource

Đây là bước cuối cùng, các bạn làm theo các thao tác sau

 • Mở trang .aspxTab Design
 • Tools->Generate Local Resource, sau đó save trang .aspx lại
 • Bạn sẽ phải tìm một folder trong thư mục ASP.Net mới được tạo với tên “App_LocalResourses“, trong đó bao gồm một file .resx
 • Nhân đôi file đó lên, sau đó đổi lại tên file, thêm .fr trước .resx để cho phiên bản tiếng pháp
 • Mở file đó lên, thực hiện dịch các đoạn nội dung bên trong, sau đó save lại

Tạo Multi-language cho website Asp.net

Tạo Multi-language cho website Asp.net Đăng ngày 10-09-2014  Bài viết chia sẻ cách tạo đa ngôn ngữ cho website sử dụng asp.net 1/10 1717

Thảo luận:

Để bình luận bạn phải đăng nhập thành viên.

File tương tự

Files cùng mục

 
Hỗ trợ kỹ thuật cho thành viên:
Tổng đài: (+84) 246. 32.979.36
Số di động (Hotline): 0969.091.265
Thời gian làm việc:
Sáng: 8h-12h; Chiều: 13h30-17h30
(Nghỉ chiều T7, CN và các ngày lễ, tết)
Chat với Megacode
https://www.facebook.com/megacodevn
File gợi ý cho bạn
File tải nhiều nhất
Megacode.vn - Thư viện mã nguồn chia sẻ, tải file cho cộng đồng
Copyright © 2013-2016. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Địa chỉ: Số 38 Hàng Bè, Hàng Bạc, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Văn phòng giao dịch: Phòng 28, Tầng 6, HH1A Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội
Email: info@vinagon.com | Website: www.vinagon.com | Điện thoại: (+844) 6. 32.979.36;