Tạo một trang login trong Android. (PHP, MySQL, Android)

Xem: 8463    Tải: 0   Thảo luận: 0   Mục: Android   Lĩnh vực: none

19 điểm   ( 10 đánh giá ) File đã được kiểm thử

Ứng dụng gồm 2 activity: Main, Login. Activity Login sẽ bao gồm giao diện đăng nhập gồm 2 textbox, 2 button: cancel, login. Activity Main dùng để hiển thị một chuỗi.
Phía server, mình dùng ngôn ngữ PHP, và cơ sở dữ liệu là MySQL.

main.xml

android:layout_x="0px"
android:layout_y="70px"
>
</TextView>
<EditText
android:id="@+id/password"
android:layout_width="fill_parent"
android:layout_height="42px"
android:password="true"
android:layout_x="0px"
android:layout_y="89px"
>
</EditText>
<Button
android:id="@+id/okbutton"
android:layout_width="127px"
android:layout_height="wrap_content"
android:text="Login"
android:layout_x="20px"
android:layout_y="162px"
>
</Button>
<Button
android:id="@+id/cancelbutton"
android:layout_width="122px"
android:layout_height="wrap_content"
android:text="Cancel"
android:layout_x="180px"
android:layout_y="162px"
>
</Button>
</AbsoluteLayout>

Main Activity

package com.android.internet;

import android.app.Activity; 
import android.content.Intent; 
import android.os.Bundle; 
import android.widget.TextView; 
import com.android.internet.Login; 

public class Main extends Activity { 
  private TextView tv; 
  
  public void onCreate(Bundle icicle) { 
    super.onCreate(icicle); 

    startActivityForResult(new Intent(Main.this, Login.class), 1); 
    
    tv = new TextView(this); 
    setContentView(tv); 
  } 
  
  private void startup(Intent i) { 
    int user = i.getIntExtra("userid",-1); 
    tv.setText("UserID: "+String.valueOf(user)+" logged in"); 
  } 
  
  protected void onActivityResult(int requestCode, int resultCode, Intent data) { 
    if(requestCode == 1 && resultCode == RESULT_CANCELED) 
      finish(); 
    else 
      startup(data); 
  } 
}

Login Activity

package com.android.internet; 

import java.io.IOException; 
import java.io.InputStream; 
import java.security.MessageDigest; 
import java.security.NoSuchAlgorithmException; 
import java.util.ArrayList; 
import java.util.List; 

import javax.xml.parsers.ParserConfigurationException; 
import javax.xml.parsers.SAXParser; 
import javax.xml.parsers.SAXParserFactory; 

import org.apache.http.HttpEntity; 
import org.apache.http.HttpResponse; 
import org.apache.http.NameValuePair; 
import org.apache.http.client.entity.UrlEncodedFormEntity; 
import org.apache.http.client.methods.HttpPost; 
import org.apache.http.impl.client.DefaultHttpClient; 
import org.apache.http.message.BasicNameValuePair; 
import org.apache.http.params.HttpConnectionParams; 
import org.apache.http.protocol.HTTP; 
import org.xml.sax.Attributes; 
import org.xml.sax.InputSource; 
import org.xml.sax.SAXException; 
import org.xml.sax.XMLReader; 
import org.xml.sax.helpers.DefaultHandler; 

import android.app.Activity; 
import android.app.AlertDialog; 
import android.app.ProgressDialog; 
import android.content.Intent; 
import android.os.Bundle; 
import android.os.Looper; 
import android.view.View; 
import android.widget.Button; 
import android.widget.EditText; 
import com.android.internet.R; 

public class Login extends Activity { 
  private static final String UPDATE_URL = "http://192.168.1.100/login/login.php"; 
  // Chú ý: chỗ địa chỉ 192.168.1.100 mình thay bằng localhost, hoặc là 127.0.0.1 thì đều không thể kết nối được. Nếu bạn nào kết nối được thì reply lại cho mình với nhá. 
  public ProgressDialog progressDialog; 
  private EditText UserEditText; 
  private EditText PassEditText; 
   
  public void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 
    super.onCreate(savedInstanceState); 
    setContentView(R.layout.main); 

    progressDialog = new ProgressDialog(this); 
    progressDialog.setMessage("Please wait..."); 
    progressDialog.setIndeterminate(true); 
    progressDialog.setCancelable(false); 
     
    UserEditText = (EditText) findViewById(R.id.username); 
    PassEditText = (EditText) findViewById(R.id.password); 
     
    Button button = (Button) findViewById(R.id.okbutton); 
    button.setOnClickListener(new View.OnClickListener() { 
      public void onClick(View v) { 
        int usersize = UserEditText.getText().length(); 
        int passsize = PassEditText.getText().length(); 
        if(usersize > 0 && passsize > 0) { 
          progressDialog.show(); 
          String user = UserEditText.getText().toString(); 
          String pass = PassEditText.getText().toString(); 
          doLogin(user, pass); 
        } else createDialog("Error","Please enter Username and Password"); 
      } 
    }); 
     
    button = (Button) findViewById(R.id.cancelbutton); 
    button.setOnClickListener(new View.OnClickListener() { 
      public void onClick(View v) { quit(false, null); } 
    }); 
  } 

  private void quit(boolean success, Intent i) { 
    setResult( (success) ? -1:0, i); 
    finish(); 
  } 
   
  private void createDialog(String title, String text) { 
    AlertDialog ad = new AlertDialog.Builder(this) 
    .setPositiveButton("Ok", null) 
    .setTitle(title) 
    .setMessage(text) 
    .create(); 
    ad.show(); 
  } 
   
  private void doLogin(final String login, final String pass) { 
    Thread t = new Thread() { 
      public void run() { 
        Looper.prepare(); 
        DefaultHttpClient client = new DefaultHttpClient(); 
        HttpConnectionParams.setConnectionTimeout(client.getParams(), 15000);         
        HttpResponse response; 
        HttpEntity entity;     
        try { 
          HttpPost post = new HttpPost(UPDATE_URL); 
          List <NameValuePair> nvps = new ArrayList <NameValuePair>(); 
          nvps.add(new BasicNameValuePair("username", login)); 
          nvps.add(new BasicNameValuePair("password", pass)); 
          post.setHeader("Content-Type", "application/x-www-form-urlencoded"); 
          post.setEntity(new UrlEncodedFormEntity(nvps, HTTP.UTF_8)); 
          response = client.execute(post); 
          entity = response.getEntity(); 
          InputStream is = entity.getContent(); 
          read(is); 
          is.close(); 
          if (entity != null) entity.consumeContent(); 
        } catch (Exception e) { 
          progressDialog.dismiss(); 
          createDialog("Error", "Couldn't establish a connection"); 
        } 
        Looper.loop();         
      } 
    }; 
    t.start(); 
  } 
   
  private void read(InputStream in) { 
    SAXParserFactory spf = SAXParserFactory.newInstance(); 
    SAXParser sp; 
    try { 
      sp = spf.newSAXParser(); 
      XMLReader xr = sp.getXMLReader(); 
      LoginContentHandler uch = new LoginContentHandler(); 
      xr.setContentHandler(uch); 
      xr.parse(new InputSource(in)); 
    } catch (ParserConfigurationException e) { 
    } catch (SAXException e) { 
    } catch (IOException e) {} 
  }   
   
   
  private class LoginContentHandler extends DefaultHandler { 
    private boolean in_loginTag = false; 
    private int userID; 
    private boolean error_occured = false; 

    public void startElement(String n, String l, String q, Attributes a) 
      throws SAXException 
    { 
      if(l == "login") in_loginTag = true;  
      if(l == "error") { 
        progressDialog.dismiss(); 
        if(Integer.parseInt(a.getValue("value")) == 1) 
          createDialog("Error", "Couldn't connect to Database"); 
        if(Integer.parseInt(a.getValue("value")) == 2) 
          createDialog("Error", "Error in Database: Table missing"); 
        if(Integer.parseInt(a.getValue("value")) == 3) 
          createDialog("Error", "Invalid username and/or password"); 
        error_occured = true; 
      } 
      if(l == "user" && in_loginTag && a.getValue("id") != "")       
        userID = Integer.parseInt(a.getValue("id")); 
    } 
      
    public void endElement(String n, String l, String q) throws SAXException { 
      if(l == "login") { 
        in_loginTag = false; 
        if(!error_occured) { 
          progressDialog.dismiss(); 
          Intent i = new Intent(); 
          i.putExtra("userid", userID); 
          quit(true,i); 
        } 
      } 
    } 
      
    public void characters(char ch[], int start, int length) { } 
    public void startDocument() throws SAXException { } 
    public void endDocument() throws SAXException { } 
  }   
}

AndroidManifest.xml

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
   package="com.android.internet"
   android:versionCode="1"
   android:versionName="1.0">
  <application android:icon="@drawable/icon" android:label="@string/app_name">
    <activity android:name=".Main"
         android:label="@string/app_name">
      <intent-filter>
        <action android:name="android.intent.action.MAIN" />
        <category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" />
      </intent-filter>
    </activity>
		<activity android:name=".Login"
         android:label="@string/app_name">
      <intent-filter>
        <action android:name="android.intent.action.VIEW" />
        <category android:name="android.intent.category.DEFAULT" />
      </intent-filter>
    </activity>
  </application>
  <uses-sdk android:minSdkVersion="7" />
	<uses-permission android:name="android.permission.INTERNET"></uses-permission>

</manifest>

Cơ sở dữ liệu

CREATE TABLE IF NOT EXISTS 'auth_table' ( 
 'user_id' int(10) unsigned NOT NULL auto_increment, 
 'username' varchar(20) NOT NULL default '', 
 'password' varchar(32) NOT NULL default '', 
 PRIMARY KEY ('user_id'), 
 UNIQUE KEY 'username' ('username') 
) TYPE=MyISAM AUTO_INCREMENT=2 AUTO_INCREMENT=2 ;

Login.php

<?php 
  unset($_GET); 
   
  if( isset($_POST['username']) && isset($_POST['password']) ) { 
   
    echo '<?xml version="1.0"?>'."\n"; 
    echo "<login>\n"; 
   
    if (!@mysql_connect('localhost','root','')) { error(1); } 
    if (!mysql_select_db('login')) { error(2); } 
   
    if(get_magic_quotes_gpc()) { 
      $login = stripslashes($_POST['username']); 
      $pass = stripslashes($_POST['password']); 
    } else { 
      $login = $_POST['username']; 
      $pass = $_POST['password']; 
    } 
   
    unset($_POST); 
     
    $kid = login($login, $pass); 
    if($kid == -1) { 
      error(3); 
    } else { 
      printf('  <user id="%d"/>'."\n",$kid); 
    } 
         
    echo "</login>"; 
  } 

  function error($ec) { 
    printf('  <error value="%d"/>'."\n".'</login>',$ec); 
    die(); 
  } 

  function login($login, $pass) { 
    $select = "SELECT user_id FROM auth_table "; 
    $where = "WHERE username = '%s' AND password = '%s'"; 
    $fixedlogin = mysql_real_escape_string($login); 
    $fixedpass = mysql_real_escape_string($pass); 
    $query = sprintf($select.$where, $fixedlogin, $fixedpass); 
    $result = mysql_query($query); 
    if(mysql_num_rows($result) != 1) { return -1; }   
    $row = mysql_fetch_row($result); 
    return $row[0]; 
  } 
?>

Chúc bạn thành công!.
 

Tạo một trang login trong Android. (PHP, MySQL, Android)

Tạo một trang login trong Android. (PHP, MySQL, Android) Đăng ngày 03-08-2013  Ứng dụng gồm 2 activity: Main, Login. Activity Login sẽ bao gồm giao diện đăng nhập gồm 2 textbox, 2 button: cancel, login. Activity Main dùng để hiển thị một chuỗi. Phía server, mình dùng ngôn ngữ PHP, và cơ sở dữ liệu là MySQL. 1.9/10 8463

Thảo luận:

Để bình luận bạn phải đăng nhập thành viên.

File tương tự

Files cùng mục

 
Hỗ trợ kỹ thuật cho thành viên:
Tổng đài: (+84) 246. 32.979.36
Số di động (Hotline): 0969.091.265
Thời gian làm việc:
Sáng: 8h-12h; Chiều: 13h30-17h30
(Nghỉ chiều T7, CN và các ngày lễ, tết)
Chat với Megacode
https://www.facebook.com/megacodevn
File gợi ý cho bạn
File tải nhiều nhất
Megacode.vn - Thư viện mã nguồn chia sẻ, tải file cho cộng đồng
Copyright © 2013-2016. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Địa chỉ: Số 38 Hàng Bè, Hàng Bạc, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Văn phòng giao dịch: Phòng 28, Tầng 6, HH1A Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội
Email: info@vinagon.com | Website: www.vinagon.com | Điện thoại: (+844) 6. 32.979.36;