quang cao hosting

Source AutoIT để decode MD5

Xem: 3570    Tải: 0   Thảo luận: 0   Mục: Công cụ phát triển   Lĩnh vực: Khác

6 điểm   ( 17 đánh giá ) File đã được kiểm thử

Sau khi lấy được username,password của một trang web. Điều thường gặp là: password ở dạng MD5
Đoạn code này mình viết để tự động decode md5 (bằng cách gửi cho một trang web và nhận kết quả) 
Cú pháp của file:
username;md5_password;email

#include ; Script Start - Add your code below here
Local $md5,$md5_plain,$username,$email
Local $oIe,$oDoc,$loaded = 0
Local $sitelink = "http://md5.znaet.org/md5/"
Func decodeMD5($md)
  $declink = $sitelink & $md
  If $loaded = 0 Then
    $oIE = _IECreate($sitelink, 0, 0)
    $loaded = 1
  EndIf
  _IENavigate($oIE,$declink)
  $h3 = _IETagNameGetCollection($oIE,"h3",0)
  $data = _IEPropertyGet($h3,"innertext")
  If StringInStr($data,"EMPTY STRING") <> 0 Then
    Return $md
  Else
    Return $data
  EndIf


EndFunc
Func main()
  $infile = InputBox("Choose a file","Nhap ten file input")
  $outfile = InputBox("Choose a file","Nhap ten file output")
  $delim = InputBox("Choose a file","Nhap dau phan cach")
  $hdl = FileOpen($infile)
  $hdl1 = FileOpen($outfile,9)
  While 1
    Local $line = FileReadLine($hdl)
    If @error = -1 Then ExitLoop
    $rs = StringSplit($line,$delim)
    If $rs[0] <> 0 Then
      $username = $rs[1]
      $md5 = $rs[2]
      $email = $rs[3]
      $md5_plain = decodeMD5($md5)
      FileWriteLine($hdl1,$username & $delim & $md5_plain & $delim & $email)
    Else
      FileWriteLine($hdl1,$line)
    EndIf
  WEnd
  FileClose($hdl)
  FileClose($hdl1)
EndFunc
main()

 

Source AutoIT để decode MD5

Source AutoIT để decode MD5 Đăng ngày 24-07-2013  Sau khi lấy được username,password của một trang web. Điều thường gặp là: password ở dạng MD5 0.35294117647059/10 3570

Thảo luận:

Để bình luận bạn phải đăng nhập thành viên.

File tương tự

Files cùng mục

 
File gợi ý cho bạn
File tải nhiều nhất
Megacode.vn - Thư viện mã nguồn chia sẻ, tải file cho cộng đồng
Copyright © 2013-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838