quang cao hosting

Lập Trình Trực Quan - Tính Điểm Trung Bình Theo Điểm

Xem: 4260    Tải: 0   Thảo luận: 0   Mục: Visual studio & .NET   Lĩnh vực: Khác

0 điểm   ( 43 đánh giá ) File đã được kiểm thử

Viết chương trình tính Điểm Trung Bình Cộng, với yêu cầu sau :
- Nhập một dãy số tương đương với điểm của sinh viên vào textbox1
- Tính ra điểm trung bình cộng , và xuất ra textbox2

------------ Đáp án mẫu như sau :
 
------------ Và đây là code :
 
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;

namespace _31_DiemTrungBinhHocKy
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    public Form1()
    {  InitializeComponent();     }

    private void btThoat_Click(object sender, EventArgs e)
    {  this.Close();          }

    private void btReset_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      KhungDiemTrungBinh.ResetText();
      KhungNhapDiem.ResetText();
      n = 0;
      s = " ";
    }

    int n = 0, i,dodaichuoi;
    int[] a = new int[100];
    string s, s1;

     /*  // Cách 1 :  www.tamga.tk  www.c10mt.tk  www.c10maytinh.tk
    private void btTinhDiemTB_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      s = KhungNhapDiem.Text;
      i = s.LastIndexOf(" ");
      while (i != -1)
      {
        s1 = s.Substring(i);
        s = s.Substring(0, i);
        a[n] = Convert.ToInt32(s1);
        n++;
        i = s.LastIndexOf(" ");
      }
      a[n] = Convert.ToInt32(s);
      s = " ";
      for (i = n; i >= 0; i--)
        s = s + a[i].ToString();
      string tamga = s.Trim();
      dodaichuoi = tamga.Length;


      int tong = 0;
      for (i = 0; i <= n; i++)
        tong += a[i];
      float trungbinhcong = (float)tong / dodaichuoi;
      KhungDiemTrungBinh.Text = trungbinhcong.ToString();
    }
    */
      // Cách 2 :  www.tamga.tk  www.c10mt.tk  www.c10maytinh.tk
    private void btTinhDiemTB_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      var arrValues = KhungNhapDiem.Text.Split(new char[] { ' ' });
      float total = 0;
      float digit = 0;
      //number of element
      int number = 0;
      for (int i = 0; i < arrValues.Length; i++)
      {
        if (float.TryParse(arrValues[i], out digit))
        {
          total += digit;
          digit = 0;
          number++;
        }
      }
      KhungDiemTrungBinh.Text = (total / number).ToString();
    }
  }
}

Lập Trình Trực Quan - Tính Điểm Trung Bình Theo Điểm

Lập Trình Trực Quan - Tính Điểm Trung Bình Theo Điểm Đăng ngày 21-01-2014  Viết chương trình tính Điểm Trung Bình Cộng, với yêu cầu sau :- Nhập một dãy số tương đương với điểm của sinh viên vào textbox1- Tính ra điểm trung bình cộng , và xuất ra textbox2 5/10 4260

Thảo luận:

Để bình luận bạn phải đăng nhập thành viên.

File tương tự

Files cùng mục

 
File gợi ý cho bạn
File tải nhiều nhất
Megacode.vn - Thư viện mã nguồn chia sẻ, tải file cho cộng đồng
Copyright © 2013-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838