quang cao hosting

Kết nối tay game PlayStation với Arduino

Xem: 1802    Tải: 0   Thảo luận: 0   Mục: Hệ thống nhúng   Lĩnh vực: none

0 điểm   ( 9 đánh giá ) File đã được kiểm thử

I. Giới thiệu

Bài viết trước mình đã giới thiệu với các bạn về Joystick, đó chính là phím di chuyển trên tay PlayStation. Nhưng các bạn hãy quan sát trong các kỳ thi robocon, hầu hết các thí sinh đều dùng tay PlayStation để điều khiển robot. Vậy làm sao để sử dụng tay PlayStation ??

II. Cách kết nối

                     

Đối với điều khiển robot, chỉ cần dùng các dây sau: Clock, Data, Command, VCC & GND, Attention. Clock,Data,Command,Attention nối với các chân I/O bất kỳ. Chân Data nên được kéo nguồn bằng điện trở từ 1k-10k. Clock: xung, đồng bộ hóa quá trình truyền dữ liệu. Data: dữ liệu từ gamepad về vdk; Command: dữ liệu từ vdk đến gamepad. Attention: Chip select  VCC: 3-5V; GND:0V

Ở bài này, mình kết nối như sau:

PlayStation 2 Arduino UNO
DATA 13
Command 11
Attention 10
Clock 12
Vcc 5V
GND GND

III. Chương trình

Để làm việc với tay PS2, các bạn cần tải thư viện PS2X_lib tại đây

Code ( ở đây điều khiển động cơ thông qua module L298N ) :


 
 1. #include <PS2X_lib.h>
 2.  
 3. #define PS2_DAT 13 // data
 4. #define PS2_CMD 11 //command
 5. #define PS2_SEL 10 // attention
 6. #define PS2_CLK 12 //clock
 7.  
 8. //#define pressures true
 9. #define pressures false
 10. //#define rumble true
 11. #define rumble false
 12. PS2X ps2x; // tạo PS2 điều khiển lớp
 13. int error = 0;
 14. byte type = 0;
 15. byte vibrate = 0;
 16. //Biến cho analog
 17. int temp1;
 18. int temp2;
 19. int temp3;
 20. int temp4;
 21. int temp33;
 22. int temp44;
 23. void setup()
 24. {
 25. ​//khai báo các chân điều khiển động c
 26. ​pinMode(3, OUTPUT)
 27. ​pinMode(5, OUTPUT)
 28. ​pinMode(6, OUTPUT)
 29. ​pinMode(9, OUTPUT)
 30. ​Serial.begin(57600)
 31.  
 32. ​delay(300)
 33. ​error = ps2x.config_gamepad(PS2_CLK, PS2_CMD, PS2_SEL, PS2_DAT, pressures, rumble)
 34. ​if (error == 0)
 35. ​Serial.print("Đã tìm thấy bộ điều khiển ")
 36. ​Serial.print("pressures = ")
 37. ​if (pressures
 38. ​Serial.println("true ")
 39. ​els
 40. ​Serial.println("false")
 41. ​Serial.print("rumble = ")
 42. ​if (rumble
 43. ​Serial.println("true)")
 44. ​els
 45. ​Serial.println("false")
 46. ​Serial.println("Hãy thử tất cả các nút;")
 47. ​Serial.println("giữ L1 hoặc R1 sẽ in ra các giá trị analog.")
 48. ​else if (error == 1
 49. ​Serial.println("Không kết nối đc, thử lại...")
 50.  
 51. ​else if (error == 2
 52. ​Serial.println("Bộ điều khiển tìm thấy nhưng không chấp nhận lệnh")
 53.  
 54. ​else if (error == 3
 55. ​Serial.println("Bộ điều khiển từ chối để vào chế độ Pressures ")
 56.  
 57. ​// Serial.print(ps2x.Analog(1), HEX)
 58. ​type = ps2x.readType()
 59. ​switch (type)
 60. ​case 0
 61. ​Serial.print("Tay điều khiển không phù hợp ")
 62. ​break
 63. ​case 1
 64. ​Serial.print("Đã tìm thấy DualShock ")
 65. ​break
 66. ​case 2
 67. ​Serial.print("Đã tìm thấy GuitarHero ")
 68. ​break
 69. ​case 3
 70. ​Serial.print("Không dây của Sony DualShock điều khiển tìm thấy ")
 71. ​break
 72. }
 73.  
 74. void loop()
 75. {
 76. ​//Cho về 0 xét lạ
 77. ​temp1 = 0
 78. ​temp2 = 0
 79. ​temp3 = 0
 80. ​temp4 = 0
 81. ​if (error == 1
 82. ​return
 83.  
 84. ​if (type == 2)
 85. ​ps2x.read_gamepad()
 86. ​else { //DualShock Controlle
 87. ​ps2x.read_gamepad(false, vibrate); //read controller and set large motor to spin at 'vibrate' spee
 88.  
 89. ​if (ps2x.Analog(PSS_LY) > 128)
 90. ​temp1 = (ps2x.Analog(PSS_LY) - 128) * 2
 91. ​else if (ps2x.Analog(PSS_LY) < 128)
 92. ​temp2 = abs(ps2x.Analog(PSS_LY) - 128) * 2
 93. ​if (temp2 > 255
 94. ​temp2 = 255
 95. ​else
 96. ​temp2 = 0
 97. ​if (ps2x.Analog(PSS_RX) > 128)
 98. ​temp3 = (ps2x.Analog(PSS_RX) - 128) * 2
 99. ​else if (ps2x.Analog(PSS_RX) < 128)
 100. ​temp4 = abs(ps2x.Analog(PSS_RX) - 128) * 2
 101. ​if (temp2 > 255
 102. ​temp4 = 255
 103. ​else
 104. ​temp4 = 0
 105. ​// Serial.println (temp1)
 106. ​// Serial.println (temp2)
 107. ​// Serial.println (temp3)
 108. ​// Serial.println (temp4)
 109. ​//Quy địn
 110. ​// + pin 3 - pin 5 1 động cơ bên trái quay tớ
 111. ​// + pin 6 - pin 9 1 động cơ bên phải quay tớ
 112. ​if ((temp2 > 0) && temp3 == 0 && temp4 == 0)
 113. ​analogWrite(3, temp2)
 114. ​digitalWrite(5, LOW)
 115. ​analogWrite(6, temp2)
 116. ​digitalWrite(9, LOW)
 117. ​else
 118. ​if ((temp1 > 0) && temp3 == 0 && temp4 == 0)
 119. ​digitalWrite(3, LOW)
 120. ​analogWrite(5, temp1)
 121. ​digitalWrite(6, LOW)
 122. ​analogWrite(9, temp1)
 123. ​else
 124. ​if ((temp2 > 0) && temp4 > 0)
 125. ​temp44 = (temp2 - temp4)
 126. ​if (temp44 < 0)
 127. ​temp44 = 0
 128. ​analogWrite(3, temp44)
 129. ​digitalWrite(5, LOW)
 130. ​analogWrite(6, temp2)
 131. ​digitalWrite(9, LOW)
 132. ​else
 133. ​if ((temp2 > 0) && temp3 > 0)
 134. ​temp33 = (temp2 - temp3)
 135. ​if (temp33 < 0)
 136. ​temp33 = 0
 137. ​analogWrite(3, temp2)
 138. ​digitalWrite(5, LOW)
 139. ​analogWrite(6, temp33)
 140. ​digitalWrite(9, LOW)
 141. ​else
 142. ​if ((temp1 > 0) && temp4 > 0)
 143. ​temp44 = (temp1 - temp4)
 144. ​if (temp44 < 0)
 145. ​temp44 = 0
 146. ​analogWrite(3, LOW)
 147. ​digitalWrite(5, temp44)
 148. ​analogWrite(6, LOW)
 149. ​digitalWrite(9, temp1)
 150. ​else
 151. ​if ((temp1 > 0) && temp3 > 0)
 152. ​temp33 = (temp1 - temp3)
 153. ​if (temp33 < 0)
 154. ​temp33 = 0
 155. ​analogWrite(3, LOW)
 156. ​digitalWrite(5, temp33)
 157. ​analogWrite(6, LOW)
 158. ​digitalWrite(9, temp1)
 159. ​else
 160. ​digitalWrite(3, LOW)
 161. ​digitalWrite(5, LOW)
 162. ​digitalWrite(6, LOW)
 163. ​digitalWrite(9, LOW)
 164. }

IV. Lời kết

Với việc đọc các giá trị temp của tay game....các bạn có thể dùng để điều khiển các thiết bị, robot !!! Chúc các bạn thành công!!

Kết nối tay game PlayStation với Arduino

Kết nối tay game PlayStation với Arduino Đăng ngày 24-03-2020  Bài viết trước mình đã giới thiệu với các bạn về Joystick, đó chính là phím di chuyển trên tay PlayStation. Nhưng các bạn hãy quan sát trong các kỳ thi robocon, hầu hết các thí sinh đều dùng tay PlayStation để điều khiển robot. Vậy làm sao để sử dụng tay PlayStation ?? 5/10 1802

Thảo luận:

Để bình luận bạn phải đăng nhập thành viên.

File tương tự

Files cùng mục

 
File gợi ý cho bạn
File tải nhiều nhất
Megacode.vn - Thư viện mã nguồn chia sẻ, tải file cho cộng đồng
Copyright © 2013-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838