quang cao hosting

Hướng dẫn xử lý về thời gian trong MySQL

Xem: 3480    Tải: 0   Thảo luận: 0   Mục: Php&mySql   Lĩnh vực: Khác

9 điểm   ( 5 đánh giá ) File đã được kiểm thử

MySQL hỗ trợ các bảng CSDL chứa các cột với các kiểu dữ liệu khác nhau, trong đó có các kiểu dữ liệu về ngày và thời gian

MySQL cung cấp kiểu dữ liệu ngày, thời gian và tổ hợp ngày – thời gian. Ngoài ra MySQL cũng cung cấp kiểu dữ liệu timestamp để lưu thời gian thay đổi của bản ghi.

Các kiểu dữ liệu

Mô tả

DATE

Giá trị ngày trong định dạng ‘yyyy-mm-dd’

TIME

Giá trị thời gian trong định dạng ‘hh:mm:ss’

DATETIME

Giá trị ngày tháng và thời gian trong định dạng ‘yyyy-mm-dd hh:mm:ss’

TIMESTAMP

Giá trị nhãn thời gian trong định dạng ‘yyyy-mm-dd hh:mm:ss’

Dữ liệu có kiểu TIMESTAMP đóng vai trò đặc biệt do được tự động cập nhật giá trị thời gian thay đổi gần nhất khi bản ghi được thêm vào hoặc cập nhật.

Một số hàm xử lý thời gian trong MySQL

Hàm

Nội dung

Ví dụ

NOW()

Trả về ngày hiện tại dạng yyyy-mm-dd hh:mm:ss

SELECT NOW();
kết quả: 2015-07-22 17:55:33

CURDATE()

Trả về ngày hiện tại dạng yyyy-mm-dd

SELECT CURDATE();
kết quả: 2015-07-22

YEAR()

Xác định năm từ một ngày cho trước

SELECT YEAR(“2015-07-22 17:56:33”);
kết quả: 2015

MONTH()

Xác định tháng (1-12) từ một ngày cho trước

SELECT MONTH(“2015-07-22 17:56:33”);
kết quả: 7

MONTHNAME()

Xác định tháng (January-December) từ một ngày cho trước

 SELECT MONTH(“2015-07-22 17:57:09”);
kết quả: July

WEEKOFYEAR()

Thứ tự của tuần trong năm

SELECT WEEKOFYEAR(“2015-07-22”);
kết quả: 30

WEEKDAY()

Số thứ tự của ngày trong tuần(0 = Monday, 6 = Sunday)

SELECT WEEKDAY(”2015-07-22 17:57:09”);
kết quả: 2 (tương đương thứ 4)

DATE()

Xác định chính ngày từ 1 biểu thức ngày

SELECT DATE(”2015-07-22 17:57:09”);
-> 2015-07-22

DATEDIFF(expr1,expr2)

Tính số ngày giữa 2 ngày expr1 và expr2, nếu số ngày >0 nghĩa là expr1>expr2 và ngược lại

SELECT DATEDIFF(“2015-07-21”,” 2015-07-22”);
-> -1
SELECT DATEDIFF(“2016-07-22”,”2015-07-22”);
-> 366

DAY()

 

 

Trả về ngày từ biểu thức ngày

SELECT DAY(“2015-07-22”);
-> 22

DAYNAME()

 

 

Xác định ngày (Sunday-Saturday) từ một ngày cho trước

SELECT DAYNAME(“2015-07-22”);
-> Wednesday

DAYOFMONTH(date)

Ngày trong tháng 0-31

SELECT DAYOFMONTH(“2015-07-22”);
-> 22

DAYOFWEEK(date)

Ngày trong tuần (1=Sunday, 2 = Monday, …, 7 = Saturday)

 SELECT DAYOFWEEK(“2015-07-22”);
-> 4

DAYOFYEAR(date)

Ngày trong năm (1-366)

SELECT DAYOFYEAR(“2015-07-22”);
-> 203

FROM_DAYS(N)

Trả về dạng DATE từ một số nguyên N. SELECT FROM_DAYS(736000);
-> 2015-02-06

Cộng thêm vào ngày cho trước(date)
DATE_ADD(date,INTERVAL expr unit);
ADDDATE(date,INTERVAL expr unit);

Trừ đi so với ngày cho trước(date)
DATE_SUB(date,INTERVAL expr unit);
SUBDATE(date,INTERVAL expr unit)

Trong đó unit bao gồm các giá trị:

MICROSECOND
SECOND
MINUTE
HOUR
DAY
WEEK
MONTH
QUARTER
YEAR
SECOND_MICROSECOND
MINUTE_MICROSECOND
MINUTE_SECOND
HOUR_MICROSECOND
HOUR_SECOND
HOUR_MINUTE
DAY_MICROSECOND
DAY_SECOND
DAY_MINUTE
DAY_HOUR
YEAR_MONTH

SELECT DATE_ADD(“2015-07-22 20:46:05”,INTERVAL 1 SECOND);
-> 2015-07-22 20:46:06

SELECT DATE_ADD(“2015-07-22 20:46:05”,INTERVAL 1 QUARTER);
-> 2015-10-22 20:46:05

SELECT DATE_ADD(“2015-07-22 20:46:05”,INTERVAL 1 SECOND_MICROSECOND);
-> 2015-07-22 20:46:05.100000

SELECT DATE_ADD(“2015-07-22 20:46:05”,INTERVAL 1 MINUTE_MICROSECOND);
-> 2015-07-22 20:46:05.100000

SELECT DATE_SUB(“2015-07-22 20:46:05”,INTERVAL 1 DAY_MINUTE);
-> 2015-07-22 20:45:05

SELECT SUBDATE(“2015-07-22 20:46:05”,INTERVAL 1 DAY_HOUR);
-> 2015-10-22 19:46:05

EXTRACT(unit FROM date):  lấy đơn vị thời gian unit từ ngày date, với unit có các giá trị như bảng trên
Ví dụ:
SELECT EXTRACT(YEAR FROM “2015-07-22 20:46:05”);
-> 2015
SELECT EXTRACT(YEAR_MONTH FROM “2015-07-22 20:46:05”);
-> 201507
SELECT EXTRACT(DAY_MINUTE FROM “2015-07-22 20:46:05”);
-> 222046

DATE_FORMAT(date): định dạng lại ngày trong mysql theo định dạng của format
ví dụ:
SELECT DATE_FORMAT(‘2015-07-22 20:46:05′, ‘%W %M %Y’);
-> Wednesday July 2015
Các giá trị của format
%a : Sun,..,Sat
%b : Jan,..,Dec)
%c : Month, 0..12
%D : ngày 0th, 1st, 2nd, 3rd, …
%d : ngày 00..31
%e : ngày 0..31
%f : micro giây 000000..999999
%H : giờ (00..23)
%h : giờ (01..12)
%I : giờ (01..12)
%i : Phút (00..59)
%j : Ngày trong năm (001..366)
%k : giờ (0..23)
%l : giờ (1..12)
%M : Tháng(January..December)
%m : Tháng (00..12)
%p : AM hoặc PM
%r : Time, 12-hour (hh:mm:ss kiểu AM hoặc PM)
%S : Seconds (00..59)
%s : Seconds (00..59)
%T : Time, 24-hour (hh:mm:ss)
%U : Week (00..53), tuần bắt đầu bằng ngày Chủ Nhật
%u : Week (00..53), tuần bắt đầu bằng ngày Chủ Nhật,dùng với %X
%v : Week (01..53), tuần bắt đầu bằng ngày Thứ Hai,dùng với %x
%W : ngày trong tuần (Sunday..Saturday)
%w : ngày trong tuần (0=Sunday..6=Saturday)
%X : Năm có tuần bắt đầu bằng ngày Chủ Nhật, có bốn chữ số, sử dụng kèm với %V
%x : Năm có tuần bắt đầu bằng ngày Thứ Hai, có bốn chữ số, sử dụng kèm với  %v
%Y : năm (4 ký tự)
%y : năm (2 ký tự: 2 số cuối)
%% : A literal ‘%’ character
%x : x, for any ‘x’ not listed above

Hướng dẫn xử lý về thời gian trong MySQL

Hướng dẫn xử lý về thời gian trong MySQL Đăng ngày 03-12-2016  MySQL hỗ trợ các bảng CSDL chứa các cột với các kiểu dữ liệu khác nhau, trong đó có các kiểu dữ liệu về ngày và thời gian 1.8/10 3480

Thảo luận:

Để bình luận bạn phải đăng nhập thành viên.

File tương tự

Files cùng mục

 
File gợi ý cho bạn
File tải nhiều nhất
Megacode.vn - Thư viện mã nguồn chia sẻ, tải file cho cộng đồng
Copyright © 2013-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838