quang cao hosting

HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG MÔ HÌNH LẬP TRÌNH N-TIER SỬ DỤNG ENTITY FRAMEWORK

Xem: 3631    Tải: 0   Thảo luận: 0   Mục: Visual studio & .NET   Lĩnh vực: none

0 điểm   ( 9 đánh giá ) File đã được kiểm thử

I. KIẾN TRÚC :

 

II. XÂY DỰNG:

1.TẠO DỰ ÁN SOLUTION :

Mở Visual Studio 2012 đã cài bản Update 1:

Tạo Solution mới :

2.Tạo Solution.Business.Entities :

Chuột phải vào Solution chọn Add -> New Project:

Chọn kiểu dự án Class Library với tên là Solution.Business.Entities rồi OK:

Thêm Item mới :

Tạo mới Entity Framework:

Chọn Generate from database -> Next

Chọn New Connection :

Chọn kiểu là Microsoft SQL Server -> Continue:

Điền thông tin SQL Server đang sử dụng và chọn OK:

Chọn Next :

Tích chọn các bảng (Table) cần dùng và các thủ tục (Stored Procedure)

Chọn Finish:

 

Chọn Model Browser :

Xem thông tin bên góc phải :

Cài đặt Function cho Entity :

Cài đặt Function Category_GetByAll với giá trị trả về là danh sách Entity Category:

Cài đặt Function Category_GetById với giá trị trả về là đối tượng Entity Category.

Cài đặt Function Category_Delete không có giá trị trả về :

Cài đặt Function Category_Insert không có giá trị trả về :

Cài đặt Function Category_Update không có giá trị trả về :

Rebuild :

Thêm Class SolutionEntities.cs :

 

Thêm thư viện :

Chọn thư viện Assemblies -> System.Web :

Sau khi OK :

 

3. Tạo Solution.Data :

Chuột phải vào Solution chọn New Project:

Thêm thư viện :

Chọn thư viện Solution và tích chọn :

Tiếp tục thêm :

Chọn thư viện Browse -> Click Browse:

Lấy thư viện đã biên dịch của Solution.Business.Entities :

Chọn OK:

Thêm lớp mới :

CategoryDAC.cs :

3. Tạo Solution.Business.Component :

Thêm thư viện :

Thêm Class mới vào Solution.Business.Component :

CategoryComponent.cs

4. Tạo Solution.UI.Web:

Thêm thư viện :


Copy chuỗi kết nối trong Solution.Business.Entities -> App.Config:

Paste vào Solution.UI.Web -> Web.Config:

Thêm trang Web mới :

Design :

Category.aspx :


Category.aspx.cs :Hoành Thành :

 

HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG MÔ HÌNH LẬP TRÌNH N-TIER SỬ DỤNG ENTITY FRAMEWORK

HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG MÔ HÌNH LẬP TRÌNH N-TIER SỬ DỤNG ENTITY FRAMEWORK Đăng ngày 08-07-2013  HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG MÔ HÌNH LẬP TRÌNH N-TIER SỬ DỤNG ENTITY FRAMEWORK 5/10 3631

Thảo luận:

Để bình luận bạn phải đăng nhập thành viên.

File tương tự

Files cùng mục

 
File gợi ý cho bạn
File tải nhiều nhất
Megacode.vn - Thư viện mã nguồn chia sẻ, tải file cho cộng đồng
Copyright © 2013-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838