Hướng dẫn viết xuất database ra file excel có định dạng

Xem: 637    Tải: 0   Thảo luận: 0   Mục: WordPress template   Lĩnh vực: Khác

9 điểm   ( 3 đánh giá ) File đã được kiểm thử

Hôm nay, mình xin hướng các bạn xuất file excel có định dạng từ cơ sở dữ liệu. vd: kẻ ô viền, chọn font chữ đậm, canh lề trái phải, canh độ rộng và độ cao của từng cell, chèn hình ảnh vào file excel.

Bỏ những thuộc tính của ứng dụng excel như: Gridline, Formular (Thanh công thức) ....

Dưới đây là video demo của ứng dụng:

Đầu tiên bạn cần phải import thư viện vào 

Dưới đây là source chương trình

- Các bạn cần import thư viện database sql server vào excel

Imports System.Data.SqlClient
Imports Excel = Microsoft.Office.Interop.Excel

- Khai báo biến kết nối database và lấy đường dẫn thư mục từ file chạy (debug)

Dim con As New SqlConnection
Dim directory As String = My.Application.Info.DirectoryPath

- Tạo hàm kết nối cơ sở dữ liệu

Public Sub taoketnoi()
    con.ConnectionString = "Data Source=DESKTOP-5ANBA4H;Initial Catalog=HOB;Integrated Security=True"
    con.Open()
End Sub

- Tạo hàm đóng kết nối

Public Sub dongketnoi()
    con.Close()
End Sub

- Tạo hàm lấy dữ liệu từ database, ở đây mình sử dụng datatable

Public Function LayDulieu() As System.Data.DataTable
    taoketnoi()
    Dim dt As New System.Data.DataTable
    Dim da As New SqlDataAdapter
    da.SelectCommand = New SqlCommand("select manv as [Mã NV], hoten as [Họ và tên],ngaysinh as [Ngày sinh], chucvu as [Chức vụ], tenphongban as [Phòng ban] from view_user where manv>0", con)
    da.Fill(dt)
    dongketnoi()
    Return dt
End Function

- Hàm load dữ liệu vào datagridview

Private Sub Button2_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles Button2.Click
    Dim dt As System.Data.DataTable = LayDulieu()
    DataGridView1.DataSource = dt
End Sub

- Tiếp tục là viết nút xử lý database ra file excel có định dạng.

Private Sub Button1_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles Button1.Click
    Dim xlApp As Excel.Application = New Microsoft.Office.Interop.Excel.Application()
    If xlApp Is Nothing Then
      MessageBox.Show("Excel is not properly installed!!")
      Return
    End If
    Dim xlWorkBook As Excel.Workbook
    Dim xlWorkSheet As Excel.Worksheet
    Dim misValue As Object = System.Reflection.Missing.Value
    Dim chartRange As Excel.Range
    xlWorkBook = xlApp.Workbooks.Add(misValue)
    xlWorkSheet = xlWorkBook.Sheets("sheet1")
    xlWorkSheet.Shapes.AddPicture(directory & "\logo.png", _
       Microsoft.Office.Core.MsoTriState.msoFalse, _
       Microsoft.Office.Core.MsoTriState.msoCTrue, 0, 0, 79, 59)
    xlWorkSheet.Range("a2", "f2").Merge()
    xlWorkSheet.Cells(2, 1) = "DANH SÁCH THÀNH VIÊN LẬP TRÌNH VB.NET"
    xlWorkSheet.Cells(2, 1).VerticalAlignment = Excel.Constants.xlCenter
    xlWorkSheet.Cells(2, 1).HorizontalAlignment = Excel.Constants.xlCenter
    xlWorkSheet.Cells(2, 1).Font.Size = 18
    xlWorkSheet.Cells(2, 1).Font.Color = System.Drawing.ColorTranslator.ToOle(System.Drawing.Color.Blue)
    xlWorkSheet.Cells(2, 1).Font.Bold = True
    Dim dt As System.Data.DataTable = LayDulieu()
    Dim dc As DataColumn
    Dim dr As DataRow
    Dim colIndex As Integer = 1
    Dim rowIndex As Integer = 3
    Dim stt As Integer = 0
    '// tên tiêu đề table
    xlWorkSheet.Cells(4, 1) = "STT"
    For Each dc In dt.Columns
      colIndex = colIndex + 1
      xlWorkSheet.Cells(4, colIndex) = dc.ColumnName
Next
    'export the rows 
    For Each dr In dt.Rows
      stt = stt + 1
      rowIndex = rowIndex + 1
      colIndex = 1
      For Each dc In dt.Columns
        colIndex = colIndex + 1
        xlWorkSheet.Cells(rowIndex + 1, 1) = "'" & stt & "."
        If colIndex = 2 Then
          xlWorkSheet.Cells(rowIndex + 1, colIndex) = "'" & dr(dc.ColumnName)
        Else
          xlWorkSheet.Cells(rowIndex + 1, colIndex) = dr(dc.ColumnName)
        End If
 
      Next
    Next
    xlWorkSheet.Range("a1", "z200").RowHeight = 20
    xlWorkSheet.Cells(4, 1).VerticalAlignment = Excel.Constants.xlCenter
    xlWorkSheet.Cells(4, 1).HorizontalAlignment = Excel.Constants.xlCenter
    xlWorkSheet.Range("a5", "a200").HorizontalAlignment = Excel.Constants.xlCenter
    xlWorkSheet.Range("a5", "a200").Font.Bold = True
    chartRange = xlWorkSheet.Range("a4", "f4")
    chartRange.EntireColumn.AutoFit()
    chartRange.Font.Bold = True
    chartRange.RowHeight = 25
    chartRange.Font.Size = 14
    xlWorkSheet.Range("a1", "z20").VerticalAlignment = Excel.Constants.xlCenter
    xlWorkSheet.Range("a1", "z1").HorizontalAlignment = Excel.Constants.xlCenter
    chartRange.HorizontalAlignment = Excel.Constants.xlCenter
    chartRange.Interior.Color = System.Drawing.ColorTranslator.ToOle(System.Drawing.Color.Red)
    chartRange.Font.Color = System.Drawing.ColorTranslator.ToOle(System.Drawing.Color.Yellow)
    xlWorkSheet.Range("c4", "c149").Font.Bold = True
    xlWorkSheet.Range("a4", "f149").Borders.LineStyle = Excel.XlLineStyle.xlContinuous
    xlWorkSheet.Range("a4", "f149").Borders.Color = System.Drawing.ColorTranslator.ToOle(System.Drawing.Color.Orange)
    xlWorkSheet.Range("a4", "f149").Borders.Weight = 2D
    xlWorkSheet.Cells.EntireColumn.AutoFit()
    xlApp.ActiveWindow.DisplayGridlines = False
    xlApp.ActiveWindow.DisplayFormulas = False
    xlApp.ActiveWindow.DisplayHeadings = False
 xlWorkBook.Close(True, misValue, misValue)
    xlApp.Quit()
    releaseObject(xlApp)
    releaseObject(xlWorkBook)
    releaseObject(xlWorkSheet)
    Process.Start(directory & "\danhsachthanhvien.xls")
End Sub

- Và cuối cùng là hàm thoát đối tượng kết nối với excel

Private Sub releaseObject(ByVal obj As Object)
    Try
      System.Runtime.InteropServices.Marshal.ReleaseComObject(obj)
      obj = Nothing
    Catch ex As Exception
      obj = Nothing
    Finally
      GC.Collect()
    End Try
End Sub

Chúc các bạn thành công.

Hướng dẫn viết xuất database ra file excel có định dạng

Hướng dẫn viết xuất database ra file excel có định dạng Đăng ngày 16-08-2016  Hôm nay, mình xin hướng các bạn xuất file excel có định dạng từ cơ sở dữ liệu. vd: kẻ ô viền, chọn font chữ đậm, canh lề trái phải, canh độ rộng và độ cao của từng cell, chèn hình ảnh vào file excel. 3/10 637

Thảo luận:

Để bình luận bạn phải đăng nhập thành viên.

File tương tự

Files cùng mục

 
Hỗ trợ kỹ thuật cho thành viên:
Tổng đài: (+84) 246. 32.979.36
Số di động (Hotline): 0969.091.265
Thời gian làm việc:
Sáng: 8h-12h; Chiều: 13h30-17h30
(Nghỉ chiều T7, CN và các ngày lễ, tết)
Chat với Megacode
https://www.facebook.com/megacodevn
File gợi ý cho bạn
File tải nhiều nhất
Megacode.vn - Thư viện mã nguồn chia sẻ, tải file cho cộng đồng
Copyright © 2013-2016. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Địa chỉ: Số 38 Hàng Bè, Hàng Bạc, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Văn phòng giao dịch: Phòng 28, Tầng 6, HH1A Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội
Email: info@vinagon.com | Website: www.vinagon.com | Điện thoại: (+844) 6. 32.979.36;