quang cao hosting

Hướng dẫn viết ứng dụng đặt mật khẩu khóa folder bằng VB.NET

Xem: 992    Tải: 0   Thảo luận: 0   Mục: Visual studio & .NET   Lĩnh vực: Khác

9 điểm   ( 4 đánh giá ) File đã được kiểm thử

 Hướng dẫn các bạn viết một ứng dụng khóa folder rất là đơn giản. Trong ứng dụng này, mình chỉ rename folder kèm thêm chuỗi .{2559a1f2-21d7-11d4-bdaf-00c04f60b9f0}, là tự động folder khóa, và muốn mở khóa các bạn chỉ cần rename folder về lại như cũ là mở khóa ok. Thuật toán này, bạn chỉ rename ngược để unlock folder bằng MS_DOS, chứ còn rename bằng giao diện window là không được nha các bạn. 

Khóa Folder: 

1. Đầu tiên các ban tạo 1 file text bất kỳ ví dụ: mình đặt tên là unlock.txt (trong file này mình sẽ lưu password nhập vào khi khóa folder, và tên của folder khóa lại để biết tên folder mà mở khóa)

2. Bạn sẽ tiếp tục đổi tên folder thành dạng folder.{2559a1f2-21d7-11d4-bdaf-00c04f60b9f0}, 

Mở khóa Folder: 

1. Bạn đọc file unlock.txt trong folder bị khóa để lấy password so sánh với password nhập vào, nếu mật khẩu nhập vào chính xác ta sẽ tiến hành bước 2.

2. Xóa file unlock.txt trong thư mục khóa.

3. Bạn sẽ đổi tên thư mục về trở lại ban đầu. 

Dưới đây là code của chương trình: 

+ import thư viện

Imports System
Imports System.IO
Imports System.Text

+ Viết code cho sự kiện lock folder: 

Private Sub Button1_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles btnLockfolder.Click
    If FolderBrowserDialog1.ShowDialog = Windows.Forms.DialogResult.OK Then
      Dim d As DirectoryInfo = New DirectoryInfo(FolderBrowserDialog1.SelectedPath)
      Dim filePath As String = d.FullName
      Dim split As String() = filePath.Split("")
      Dim parentFolder As String = split(split.Length - 1)
      ' Create a file to write to. 
      Using sw As StreamWriter = File.CreateText(d.FullName & "lockpass.txt")
        sw.WriteLine(txtPass.Text)
        sw.WriteLine(parentFolder)
      End Using
      FileIO.FileSystem.RenameDirectory(d.FullName, parentFolder & ".{2559a1f2-21d7-11d4-bdaf-00c04f60b9f0}")
      MessageBox.Show("Đã khóa folder thành công")
    End If
  End Sub

+ Viết code cho sự kiện unlock folder :

Private Sub btnUnlock_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles btnUnlock.Click
    If FolderBrowserDialog1.ShowDialog = Windows.Forms.DialogResult.OK Then
      Dim d As DirectoryInfo = New DirectoryInfo(FolderBrowserDialog1.SelectedPath)
      Dim str As String = Nothing
      Dim getnamefolder As String = Nothing
      Dim getpassword As String = Nothing
      Using sr As StreamReader = File.OpenText(d.FullName & "lockpass.txt")
 
        Do While sr.Peek() >= 0
          str += sr.ReadLine & "/"
        Loop
      End Using
      Dim strArr() As String
      strArr = str.Split("/")
      getpassword = strArr(0)
      getnamefolder = strArr(1)
      If txtPassUnlock.Text = getpassword Then
        System.IO.File.Delete(d.FullName & "lockpass.txt")
        FileIO.FileSystem.RenameDirectory(d.FullName, getnamefolder)
 
      Else
        MessageBox.Show("Password không đúng!")
      End If
 
 
    End If
  End Sub

Thật dễ đúng không các bạn. Chúc các bạn thành công.

Hướng dẫn viết ứng dụng đặt mật khẩu khóa folder bằng VB.NET

Hướng dẫn viết ứng dụng đặt mật khẩu khóa folder bằng VB.NET Đăng ngày 01-09-2016  Hướng dẫn các bạn viết một ứng dụng khóa folder rất là đơn giản. Trong ứng dụng này, mình chỉ rename folder kèm thêm chuỗi .{2559a1f2-21d7-11d4-bdaf-00c04f60b9f0}, là tự động folder khóa, và muốn mở khóa các bạn chỉ cần rename folder về lại như cũ là mở khóa ok 2.25/10 992

Thảo luận:

Để bình luận bạn phải đăng nhập thành viên.

File tương tự

Files cùng mục

 
File gợi ý cho bạn
File tải nhiều nhất
Megacode.vn - Thư viện mã nguồn chia sẻ, tải file cho cộng đồng
Copyright © 2013-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838