Hướng dẫn viết kết nối VB.NET với cơ sở dữ liệu Microsoft Excel

Xem: 1178    Tải: 0   Thảo luận: 0   Mục: Visual studio & .NET   Lĩnh vực: Khác

9 điểm   ( 3 đánh giá ) File đã được kiểm thử


Hướng dẫn cho các bạn cách kết nối tới file Excel. Trong bài hướng dẫn dưới dây mình chỉ hướng dẫn kết nối đến file Excel 2003, còn các file Excel có phiên bản cao hơn các bạn tự nghiên cứu hen…

Tương tự như bài viết kết nối dữ liệu đến file Access ta cũng sử dụng đến thư viện sau:

Imports System.Data.OleDb

- Chuổi kết nối đến file dữ liệu Excel 2003 như sau:

Dim strcon As String = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=" & Fileexcel & ";Extended Properties=Excel 8.0"

Trong đó “FileExcel” chính là file Excel mà bạn cần duyệt đến.

Viết hoàn chỉnh như sau:

Dim excelcon As New OleDbConnection
Public str_excel As String
Public Sub connect_to_excel()
Dim strcon As String = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=" & str_excel & ";Extended Properties=Excel 8.0"
    excelcon.ConnectionString = strcon
    excelcon.Open()
End Sub

- Load dữ liệu vào dataset như sau:

Public Function getdata_excel(ByVal Sheetname As String) As DataSet
    Dim ds As New DataSet
    connect_to_excel()
    Dim strsql As String = "select * from [" + Sheetname + "$]"
    Dim da As New OleDbDataAdapter(strsql, excelcon)
    da.Fill(ds)
    close_excel()
    Return ds
End Function

- Load dữ liệu lên form

Private Sub Button1_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles Button1.Click
    OpenFileDialog1.Filter = "Excel files |*.xls"
    If OpenFileDialog1.ShowDialog = Windows.Forms.DialogResult.OK Then
      str_excel = OpenFileDialog1.FileName
      Dim ds As New DataSet
      ds = getdata_excel(catten_file(OpenFileDialog1.FileName))
      DataGridView1.DataSource = ds.Tables(0)
    End If
End Sub

Đến đây xem như hoàn tất. Lưu ý trong giới hạn bài viết cơ bản, tên file Excel với tên Sheet bạn đặt giống nhau.

Chúc các bạn thành công!

Hướng dẫn viết kết nối VB.NET với cơ sở dữ liệu Microsoft Excel

Hướng dẫn viết kết nối VB.NET với cơ sở dữ liệu Microsoft Excel Đăng ngày 17-09-2016  Hướng dẫn cho các bạn cách kết nối tới file Excel. Trong bài hướng dẫn dưới dây mình chỉ hướng dẫn kết nối đến file Excel 2003, còn các file Excel có phiên bản cao hơn các bạn tự nghiên cứu hen 3/10 1178

Thảo luận:

Để bình luận bạn phải đăng nhập thành viên.

File tương tự

Files cùng mục

 

File tải nhiều nhất

Megacode.vn - Thư viện mã nguồn chia sẻ, tải file cho cộng đồng
Copyright © 2013-2016. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Địa chỉ: Số 38 Hàng Bè, Hàng Bạc, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Văn phòng giao dịch: Phòng 28, Tầng 6, HH1A Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội
Email: info@vinagon.com | Website: www.vinagon.com | Điện thoại: (+844) 6. 32.979.36;
logo megacode

Megacode đã đăng ký với Bộ Công Thương
Thư viện mã nguồn mở lớn nhất Việt Nam.Hỗ trợ khách hàng trên Megacode
Hỗ trợ kỹ thuật cho thành viên:
Tổng đài: (+84) 246. 32.979.36
Số di động (Hotline): 0969.091.265
Thời gian làm việc:
Sáng: 8h-12h; Chiều: 13h30-17h30
(Nghỉ chiều T7, CN và các ngày lễ, tết)
Chat với Megacode
https://www.facebook.com/megacodevn