quang cao hosting

Hướng dẫn viêt kết nối MYSQL với VB.NET

Xem: 1959    Tải: 0   Thảo luận: 0   Mục: Visual studio & .NET   Lĩnh vực: Khác

0 điểm   ( 6 đánh giá ) File đã được kiểm thử

Do nhiều lúc bạn cũng phải cần kết nối VB với Mysql để lấy cơ sở dữ liệu, rồi import vào MSSQL hay Excel ... Hôm nay, mình xin viết bài này hướng dẫn các bạn kết nối hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySql với VB.NET.

Đầu tiên, để sử dụng được thư viện Mysql trong VB.NET chúng ta cần phải download bộ MySql Connector từ trang chủ của Mysql về.

Sau khi cài đặt xong, chúng ta cần phải import thư viện mysql connector vào : Tại Toolbox => right chọn choose items.. => chọn mysqlCommand, mysqlConnection, mysqlDataAdapter như hình dưới:

Đầu tiên bạn phải imports thư viện mysql vào.

Imports MySql.Data
Imports MySql.Data.MySqlClient

- Câu lệnh để tạo kết nối mysql với vb.net:

Dim con As New MySqlConnection
  Public Sub Open_Connection()
    Dim str As String = "Server=localhost; Userid=root; Password=; Database=sinhvien"
    con.ConnectionString = str
    con.Open()
  End Sub

- Câu lệnh để load dữ liệu mysql vào datagridview:

Public Function Load_Data() As DataTable
    Dim da As New MySqlDataAdapter("SELECT * FROM tbl_sinhvien", con)
    Dim dt As New DataTable
    da.Fill(dt)
    Return dt
  End Function
 
  Private Sub Form1_Load(sender As Object, e As EventArgs) Handles MyBase.Load
    Open_Connection()
    Dim dt As New DataTable
    dt = Load_Data()
    DataGridView1.DataSource = dt
    TextBox1.DataBindings.Clear()
    TextBox1.DataBindings.Add("text", dt, "masv")
    TextBox2.DataBindings.Clear()
    TextBox2.DataBindings.Add("text", dt, "tensv")
    TextBox3.DataBindings.Clear()
    TextBox3.DataBindings.Add("text", dt, "dienthoai")
  End Sub

- Câu lệnh thêm dữ liệu vào mysql:

Dim masv As String = TextBox1.Text
   Dim hoten As String = TextBox2.Text
   Dim sodt As String = TextBox3.Text
  
   Dim sql = "INSERT INTO tbl_sinhvien(masv, tensv, dienthoai) VALUES('" & masv & "','" & hoten & "','" & sodt & "')"
   Dim cmd As New MySqlCommand(sql, con)
   cmd.ExecuteNonQuery()
   con.Close()
   Open_Connection()
   Dim dt As New DataTable
   dt = Load_Data()
   DataGridView1.DataSource = dt
   TextBox1.DataBindings.Clear()
   TextBox1.DataBindings.Add("text", dt, "masv")
   TextBox2.DataBindings.Clear()
   TextBox2.DataBindings.Add("text", dt, "tensv")
   TextBox3.DataBindings.Clear()
   TextBox3.DataBindings.Add("text", dt, "dienthoai")

- Câu lệnh xóa dữ liệu:

Dim masv As String = TextBox1.Text
    Dim sql = "DELETE from tbl_sinhvien where masv='" & masv & "'"
    Dim cmd As New MySqlCommand(sql, con)
    cmd.ExecuteNonQuery()
    con.Close()
    Open_Connection()
    Dim dt As New DataTable
    dt = Load_Data()
    DataGridView1.DataSource = dt
    TextBox1.DataBindings.Clear()
    TextBox1.DataBindings.Add("text", dt, "masv")
    TextBox2.DataBindings.Clear()
    TextBox2.DataBindings.Add("text", dt, "tensv")
    TextBox3.DataBindings.Clear()
    TextBox3.DataBindings.Add("text", dt, "dienthoai")

Chúc các bạn thành công.

Hướng dẫn viêt kết nối MYSQL với VB.NET

Hướng dẫn viêt kết nối MYSQL với VB.NET Đăng ngày 06-09-2016  Do nhiều lúc bạn cũng phải cần kết nối VB với Mysql để lấy cơ sở dữ liệu, rồi import vào MSSQL hay Excel ... Hôm nay, mình xin viết bài này hướng dẫn các bạn kết nối hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySql với VB.NET. 5/10 1959

Thảo luận:

Để bình luận bạn phải đăng nhập thành viên.

File tương tự

Files cùng mục

 
File gợi ý cho bạn
File tải nhiều nhất
Megacode.vn - Thư viện mã nguồn chia sẻ, tải file cho cộng đồng
Copyright © 2013-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838