quang cao hosting

Hướng dẫn viết chương trình đơn giản kết nối MS Access với C#

Xem: 1926    Tải: 0   Thảo luận: 0   Mục: C / C++ / MFC   Lĩnh vực: Khác

28 điểm   ( 7 đánh giá ) File đã được kiểm thử

Bài viết này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách kết nôi với cơ sở dữ liệu (CSDL) Microsoft Access bằng ngôn ngữ lập trình C#.

- Tạo một đối tượng kết nối đến CSDL Access bằng.

using System.Data.OleDb

Bạn cấu hình một đối tượng kết nối bằng một chuỗi kết nối. Chuỗi kết nối là một tập các cặp giá trị tên được phân cách bằng dấu chấm phẩy. Bạn có thể cung cấp một chuỗi kết nối làm đối số trong phương thức khởi dựng hoặc bằng cách thiết lập thuộc tính ConnectionString của đối tượng kết nối trước khi mở kết nối. Mỗi hiện thực lớp kết nối yêu cầu bạn cung cấp những thông tin khác nhau trong chuỗi kết nối.

Đoạn mã dưới đây trình bày cách sử dụng lớp OleDbConnection để mở một kết nối đến MS. Access.

OleDbConnection strcon = new OleDbConnection();
 
public void Open_DataAccess()
 
{
 
string s = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=" + Application.StartupPath + "SX.mdb";
 
   strcon.ConnectionString = s;
 
   strcon.Open();
 
}

Sử dụng Dataset để load dữ liệu lên form như sau:

public DataSet Load_Data()
 
{
 
   DataSet dsHienThi = new DataSet();
 
   string s = "select mahomh,maloaimh,mamh,tenmh from DL_MatHang";
 
   Open_DataAccess();
 
   OleDbDataAdapter daShowData = new OleDbDataAdapter(s, strcon);
 
   daShowData.Fill(dsHienThi, "DL_MatHang");
 
   Close_Connect();
 
   return dsHienThi;
 
}

Load dữ liệu lên DataGirdView

DataSet ds=new DataSet();
 
ds = Load_Data();
 
dataGridView1.DataSource = ds.Tables [0];

 

Hướng dẫn viết chương trình đơn giản kết nối MS Access với C#

Hướng dẫn viết chương trình đơn giản kết nối MS Access với C# Đăng ngày 19-09-2016  Bài viết này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách kết nôi với cơ sở dữ liệu (CSDL) Microsoft Access bằng ngôn ngữ lập trình C#. 4/10 1926

Thảo luận:

Để bình luận bạn phải đăng nhập thành viên.

File tương tự

Files cùng mục

 
File gợi ý cho bạn
File tải nhiều nhất
Megacode.vn - Thư viện mã nguồn chia sẻ, tải file cho cộng đồng
Copyright © 2013-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838