quang cao hosting

Hướng dẫn tự tay tạo một trang Blog đơn giản với PHP

Xem: 1615    Tải: 0   Thảo luận: 3   Mục: Php&mySql   Lĩnh vực: Khác

0 điểm   ( 9 đánh giá ) File đã được kiểm thử

Những đoạn code mà mình sẽ post sau đây là những kiến thức cơ bản dành cho những ai lập trình php , nếu bạn không thích php thì cũng có thể tham khảo vì nó rất đơn giản và dễ hiểu và bạn có thể áp dụng với ngôn ngữ lập trình nào khác mà bạn ưa thích.

Chúng ta sẽ lần lượt tạo các file sau đây :

1. db.php
2. functions.php
 3. add_blog
4. edit_blog.php
5. delete_blog.php
 6. theme.html
7. index.php
8. admin.php
9. style.css

Bước 1 : Tạo CSDL cho blog
- Đầu tiên bạn vào phpMyadmin và tạo cơ sở dữ liệu với tên mà bạn đặt là ” test “, nếu bạn nào chưa biết làm thì có thể xem qua Tạo Database trong PhpMyadmin ở các bài viết trước.
- Click vào  link SQL và past đoạn code sau :

CREATE TABLE `blog` (
`id` INT( 11 ) NOT NULL AUTO_INCREMENT ,
`title` TEXT NOT NULL ,
`html` TEXT NOT NULL ,
`date` TEXT NOT NULL ,
PRIMARY KEY ( `id` )
) ENGINE = MYISAM

Như hình sau :


Bước 2 : Copy các đoạn code sau và past vào từng file tương ứng :

db.php

<?php
$host = "localhost";
$user = "root";
$pass = "";
$db_name = "test";
mysql_connect($host,$user,$pass) or die('problem on database connection !');
mysql_select_db($db_name) or die('database not exists !');
?>

funcions.php

<?php
require('db.php');
function html_form($title='',$html='',$id=''){
echo '
<pre><form method="post" id="form">
<input value="'.$id.'" name="id" type="hidden">
TITLE : <input value="'.$title.'" name="title" type="text">
HTML : <textarea style="width:350px;" name="html" placeholder="Put your html here..">'.$html.'
</textarea>
<input value="submit" type="submit">
</form></pre>
';
}
 
function create_blog($title,$html){
$date = date('d.m.Y');
$html = mysql_real_escape_string($html);
$sql = "INSERT INTO blog (title, html, date) VALUES ('$title','$html','$date');";
$q = mysql_query($sql);
if($q) return true;
else return false;
echo mysql_error();
mysql_close();
}
 
function get_title_id($title){
$sql = "select * from blog where title='$title'";
$q = mysql_query($sql);
while($ks = mysql_fetch_array($q)){
return $ks['id'];
}
echo mysql_error();
}
 
function edit_blog($title,$html,$id){
$date = date('d.m.Y');
$html = mysql_real_escape_string($html);
$sql = "UPDATE blog SET title = '$title', html = '$html', date = '$date' WHERE id = '$id'";
$q = mysql_query($sql);
if($q) return true;
else return false;
mysql_close();
}
 
function delete_blog($id){
$sql= "delete from blog where id='$id'";
$q = mysql_query($sql);
if($q) return true;
else return false;
mysql_close();
}
 
function menu(){
$sql = "SELECT * FROM blog ORDER BY id DESC LIMIT 0 , 8 ";
$q = mysql_query($sql);
while($data = mysql_fetch_array($q)){
echo '<a id="left_menu" href="?id='.$data['id'].'"> '.$data['title'].'</a><br>';
}
mysql_close();
}
 
function blog_list(){
$sql = "select * from blog";
$q = mysql_query($sql);
echo '<form method="post"><select name="id">';
while($data = mysql_fetch_array($q)){
echo '<option value=".$data[" id'].'"=""> '.$data['title'].'</option>';
}
echo '</select><br><input value="submit" type="submit"></form>';
}
function get_title($id){
$sql = "select * from blog where id='$id'";
$q = mysql_query($sql);
while($data = mysql_fetch_array($q)){
return $data['title'];
}
}
function get_html($id){
$sql = "select * from blog where id='$id'";
$q = mysql_query($sql);
while($data = mysql_fetch_array($q)){
return $data['html'];
}
}
function check_id($id){
$sql = "select * from blog where id='$id'";
$q = mysql_query($sql);
if(mysql_num_rows($q)>0) return true;
else return false;
}
?>

add_blog.php

<?php
require('functions.php');
if($_SERVER['REQUEST_METHOD']== "POST"){
if(create_blog($_POST['title'],$_POST['html'])){
echo '<font color="lightgreen>">your blog '.$_POST['title'].' had been created </font>
url: index.php?id='. get_title_id($_POST['title']);
}
else echo '<font color="red"> Some problem please check your database connection <font>';
}
html_form();
?>
</font></font>

edit_blog.php

<?php
require('functions.php');
if(isset($_POST['html'])){
if(edit_blog($_POST['title'],$_POST['html'],$_POST['id'])){
echo '<font color="lightgreen>">your blog '.$_POST['title'].' had been edited </font>';
}
else echo '<font color="red"> Some problem please check your database connection <font>';
}
if(isset($_POST['id'])){
html_form(get_title($_POST['id']),get_html($_POST['id']),$_POST['id']);
}
else blog_list();
?>
</font></font>

delete_blog.php

<?php
require('functions.php');
if(isset($_POST['id'])){
delete_blog($_POST['id']);
}
blog_list();
?>

theme.html

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
<html>
<head>
<link rel="stylesheet" href="style.css" type="text/css">
<title> <?php echo ks_title;?> KAMESHsoft</title>
</head>
<body>
<table>
<tbody>
<tr>
<td id="top-menu">KAMESHsoft BLOGGER (www.ksoft.isgreat.org)</td>
</tr>
</tbody>
</table>
 
<table id="menu">
<tbody>
<tr>
<td ><div><?php menu(); ?></div></td>
</tr>
</tbody>
</table>
 
<table id="content">
<tbody>
<tr>
<td ><?php echo ks_content;?></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</body>
</html>

style.css

body{background:#717883;font-family:MetaBlack,"Trebuchet MS",sans-serif}
#top-menu{border:1px solid lightblue;margin:25px;width:2600px;padding:50px;
font-family:comic sans ms; font-size:28px;background:#234B6F;
color:white}
#menu{position:absolute;margin-top:0px;width:235px;padding:5px;}
.menu{border:1px solid black;background:#4E7BA3;margin-top:-5px;margin-left:-4px;padding:5px}
#content{position:absolute;border:1px solid black;margin-top:2px;margin-left:245px;width:1100px;
background:#D1DBE5;padding:5px;min-height:250px;}
#left_menu{color:white;text-decoration:none}
#left_menu:hover{text-decoration:underline}

index.php

<?php
require('functions.php');
if(isset($_GET['id'])){
$id = $_GET['id'];
if(check_id($id)){
define('ks_title',get_title($id));
define('ks_content',get_html($id));
}
else {
define('ks_title','404 - PAGE NOT FOUNDED');
define('ks_content','404 page not found<br> please try after some days ! <br> -thanks');
}
}
else {
define('ks_title',get_title(1));
define('ks_content',get_html(1));
}
require('theme.html');
?>

admin.php

<a href="add_blog.php">add blog</a><br>
<a href="edit_blog.php">edit blog</a><br>
<a href="delete_blog.php">delete blog</a>

Các bạn nhớ đặt tất cả các file này trong cùng một thư mục nhá. Chúc các bạn thành công !

Hướng dẫn tự tay tạo một trang Blog đơn giản với PHP

Hướng dẫn tự tay tạo một trang Blog đơn giản với PHP Đăng ngày 12-08-2014  Những đoạn code mà mình sẽ post sau đây là những kiến thức cơ bản dành cho những ai lập trình php , nếu bạn không thích php thì cũng có thể tham khảo vì nó rất đơn giản và dễ hiểu và bạn có thể áp dụng với ngôn ngữ lập trình nào khác mà bạn ưa thích. 5/10 1615

Thảo luận:

 • avatar
  @ gamethainguyen12agma - 01:40, 26/07/2016

  Parse error: syntax error, unexpected ']', expecting ',' or ';' in /home/vhosts/hadoffers.eu5.org/functions.php on line 67

 • avatar
  @ vinagon - 23:33, 10/10/2014

  bạn xem đã làm đúng cái bước như vậy chưa ?

 • avatar
  @ tiger123 - 16:33, 09/10/2014

  code này chạy ra trang trắng mà @@

Để bình luận bạn phải đăng nhập thành viên.

File tương tự

Files cùng mục

 
File gợi ý cho bạn
File tải nhiều nhất
Megacode.vn - Thư viện mã nguồn chia sẻ, tải file cho cộng đồng
Copyright © 2013-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838