quang cao hosting

Hướng dẫn lập trình SqlDependency để kiểm tra thay đổi dữ liệu trong sqlserver

Xem: 2659    Tải: 0   Thảo luận: 0   Mục: Php&mySql   Lĩnh vực: Khác

9 điểm   ( 6 đánh giá ) File đã được kiểm thử

Hướng dẫn các bạn sử dụng SqlDependency để kiểm tra dữ liệu thay đổi trong sql server, Đơn giản bạn có thể hiểu, là khi dữ liệu trong sqlserver được thay đổi thì form của mình cũng tự động cập nhật theo mà không cần phải sử dụng thao tác refresh database.

Ví dụ: Bạn muốn viết chương trình quản lý nhà sách gồm có 2 tầng, nếu khi bạn thanh toán ở máy 1 ở trên tầng 1, thì xuống tầng trệt hệ thống cũng tự động cập nhật là biết đơn hàng này đã được thanh toán rồi, thông thường để giải quyết bài toán realtime này, các bạn thường sử dụng timer để tự động kiểm tra dữ liệu liên tục, xem dữ liệu có thay đổi hay không, để load dữ liệu lên hệ thống. Nhưng với các xử lý này với hệ thống 1 hay vài máy thì không sao, nhưng nếu sử dụng nhiều máy, cứ kiểm tra dữ liệu liên tục, sẽ làm rất tốn tài nguyên của sqlserver, v.v... Và để giải quyết vấn đề trên ta sử dụng giải pháp là sử dụng SqlDependency.

- Đầu tiên các bạn, cần phải sử dụng lệnh: ALTER DATABASE [TENDATABASE] SET ENABLE_BROKER

để kích hoạt dịch vụ broker trong sql server.

- Trong ví dụ trên mình sử dụng câu truy vấn: SELECT   masv, tensv, khoa  from dbo.tbl_sinhvien

Lưu ý:

1. Khi các bạn sử dụng SqlDependency thì khi truy vấn, các bạn không được select * mà phải select từng field mà các bạn muốn hiển thị.

2. Tên database phải thêm dbo.tenbang.

- Dưới đây là code của chương trình :

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;
using System.Data.SqlClient;
namespace DemoSQL
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    public string m_connect = @"Data Source=.;Initial Catalog=STUDENT;Integrated Security=True";
    SqlConnection con = null;
    public delegate void NewHome();
    public event NewHome OnNewHome;
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
      try
      {
        SqlClientPermission ss = new SqlClientPermission(System.Security.Permissions.PermissionState.Unrestricted);
        ss.Demand();
      }
      catch (Exception)
      {
 
        throw;
      }
      SqlDependency.Stop(m_connect);
      SqlDependency.Start(m_connect);
      con = new SqlConnection(m_connect);
    }
 
    private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      OnNewHome+=new NewHome(Form1_OnNewHome);//tab
      //load data vao datagrid
      LoadData();
    }
 
    public void Form1_OnNewHome()
    {
      ISynchronizeInvoke i = (ISynchronizeInvoke)this;
      if (i.InvokeRequired)//tab
      {
        NewHome dd = new NewHome(Form1_OnNewHome);
        i.BeginInvoke(dd, null);
        return;
      }
      LoadData();
 
    }
 
    //Ham load data
    void LoadData()
    {
      DataTable dt = new DataTable();
      if (con.State==ConnectionState.Closed)
      {
        con.Open();
      }   
 
      SqlCommand cmd = new SqlCommand("SELECT  masv, tensv, khoa from dbo.tbl_sinhvien", con);
      cmd.Notification = null;
 
      SqlDependency de = new SqlDependency(cmd);
      de.OnChange += new OnChangeEventHandler(de_OnChange);
 
      dt.Load(cmd.ExecuteReader(CommandBehavior.CloseConnection));
      dataGridView1.DataSource = dt;
    }
    public void de_OnChange(object sender, SqlNotificationEventArgs e)
    {
      SqlDependency de = sender as SqlDependency;
      de.OnChange -= de_OnChange;
      if (OnNewHome!=null)
      {
        OnNewHome();
      }
    }
  }
}

Hướng dẫn lập trình SqlDependency để kiểm tra thay đổi dữ liệu trong sqlserver

Hướng dẫn lập trình SqlDependency để kiểm tra thay đổi dữ liệu trong sqlserver Đăng ngày 08-09-2016  Hướng dẫn các bạn sử dụng SqlDependency để kiểm tra dữ liệu thay đổi trong sql server, Đơn giản bạn có thể hiểu, là khi dữ liệu trong sqlserver được thay đổi thì form của mình cũng tự động cập nhật theo mà không cần phải sử dụng thao tác refresh database. 1.5/10 2659

Thảo luận:

Để bình luận bạn phải đăng nhập thành viên.

File tương tự

Files cùng mục

 
Hỗ trợ kỹ thuật cho thành viên:
Số di động (Hotline): 085.99999.25
Thời gian làm việc:
Sáng: 8h-12h; Chiều: 13h30-17h30
(Nghỉ chiều T7, CN và các ngày lễ, tết)
Chat với Megacode
https://www.facebook.com/megacodevn
File gợi ý cho bạn
File tải nhiều nhất
Megacode.vn - Thư viện mã nguồn chia sẻ, tải file cho cộng đồng
Copyright © 2013-2016. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Địa chỉ: Số 38 Hàng Bè, Hàng Bạc, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Văn phòng giao dịch: Phòng 28, Tầng 6, HH1A Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội
Email: info@vinagon.com | Website: www.vinagon.com | Điện thoại: 085.99999.25;