quang cao hosting

Hướng dẫn lập trình nhận dạng khuôn mặt sử dụng EmguCV bằng Csharp cực hay

Xem: 3007    Tải: 0   Thảo luận: 0   Mục: C / C++ / MFC   Lĩnh vực: Khác

17 điểm   ( 52 đánh giá ) File đã được kiểm thử

Hướng dẫn các bạn viết chương trình nhận dạng khuôn mặt, sử dụng thư viện EmguCV 3.0 bằng ngôn ngữ lập trình Csharp. Đầu tiên các bạn cần download EmguCV tại đường dẫn Download EmguCV.

- Sau khi download về, các bạn cài đặt EmguCV ra một thư mục, như video mình hướng dẫn bên dưới mình để ngoài Desktop.

- Tiếp theo, mình imports class DetectFace.cs đi kèm trong bộ cài đặt vào ứng dụng.

- Tiếp đến mình cần imports các thư viện EmguCV vào: Emgu.CV, Emgu.Cuda, Emgu.Until, Emgu.CV.UI.

- Mình chép 2 file nhận dạng khuôn mặt, và mắt trong thư mục OpenCV vào project: haarcascade_frontalface_default.xml và haarcascade_eye.xml

- Mình tiếp tục chép thư viện x64 vào project, ở đây win mình đang sử dụng là window 64bit, còn máy bạn nào sử dụng window 32bit thì imports thư viện x86 vào. Và nhớ sau khi copy các file này vào các bạn cần phải chọn Property cho các file này sang CopyAlways như video mình hướng dẫn bên dưới.

- Để sử dụng được Camera các bạn cần phải import Emgu.CV.UI.dll vào toolbox, sau đó mình lấy control ImageBox ra để hiện thị video của webcam.

- Dưới đây là code của Form main

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;
using Emgu.CV;
using Emgu.CV.CvEnum;
using Emgu.CV.Structure;
using Emgu.Util;
using Emgu.CV.Cuda;
using FaceDetection;
 
namespace Nhan_dang_khuon_mat
{
    public partial class Form1 : Form
    {
        //declaring global variables
        private Capture capture = null;        //takes images from camera as image frames
        private bool captureInProgress; // checks if capture is executing
        public Form1()
        {
            InitializeComponent();
            CvInvoke.UseOpenCL = false;
            try
            {
                capture = new Capture();
                capture.ImageGrabbed += ProcessFrame;
            }
            catch (NullReferenceException excpt)
            {
                MessageBox.Show(excpt.Message);
            }
        }
        private void ProcessFrame(object sender, EventArgs arg)
        {
            Mat frame = new Mat();
            capture.Retrieve(frame, 0);
 
            Mat image = frame; //Read the files as an 8-bit Bgr image  
            long detectionTime;
            List faces = new List();
            List eyes = new List();
 
            //The cuda cascade classifier doesn't seem to be able to load "haarcascade_frontalface_default.xml" file in this release
            //disabling CUDA module for now
 
            bool tryUseCuda = false;
            bool tryUseOpenCL = true;
 
 
            DetectFace.Detect(
              image, "haarcascade_frontalface_default.xml", "haarcascade_eye.xml",
              faces, eyes,
              tryUseCuda,
              tryUseOpenCL,
              out detectionTime);
 
 
            foreach (Rectangle face in faces)
            {
                CvInvoke.Rectangle(image, face, new Bgr(Color.Purple).MCvScalar, 3);
                Bitmap c = frame.Bitmap;
                Bitmap bmp = new Bitmap(face.Size.Width, face.Size.Height);
                Graphics g = Graphics.FromImage(bmp);
                g.DrawImage(c, 0, 0, face, GraphicsUnit.Pixel);
 
 
            }
 
 
            foreach (Rectangle eye in eyes)
                CvInvoke.Rectangle(image, eye, new Bgr(Color.Green).MCvScalar, 2);
 
            imageBox1 .Image = frame;
 
 
        }
        private void ReleaseData()
        {
            if (capture != null)
                capture.Dispose();
        }
         
        
        private void btnStart_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            if (capture != null)
            {
                if (captureInProgress)
                {  //stop the capture
                    btnStart.Text = "Start Capture";
                    capture.Pause();
                }
                else
                {
                    //start the capture
                    btnStart.Text = "Stop";
                    capture.Start();
                }
 
                captureInProgress = !captureInProgress;
            }
        }
 
        private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            if (capture != null) capture.FlipVertical = !capture.FlipVertical;
        }
 
        private void button2_Click_1(object sender, EventArgs e)
        {
            if (capture != null) capture.FlipHorizontal = !capture.FlipHorizontal;
        }
 
    }
}

Chúc mọi người thành công !

Hướng dẫn lập trình nhận dạng khuôn mặt sử dụng EmguCV bằng Csharp cực hay

Hướng dẫn lập trình nhận dạng khuôn mặt sử dụng EmguCV bằng Csharp cực hay Đăng ngày 18-08-2016  Hướng dẫn các bạn viết chương trình nhận dạng khuôn mặt, sử dụng thư viện EmguCV 3.0 bằng ngôn ngữ lập trình Csharp. Đầu tiên các bạn cần download EmguCV tại đường dẫn Download EmguCV. 0.32692307692308/10 3007

Thảo luận:

Để bình luận bạn phải đăng nhập thành viên.

File tương tự

Files cùng mục

 
File gợi ý cho bạn
File tải nhiều nhất
Megacode.vn - Thư viện mã nguồn chia sẻ, tải file cho cộng đồng
Copyright © 2013-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838