Hướng dẫn Export dữ liệu từ SQL Server sang Excel với VB.NET

Xem: 1535    Tải: 0   Thảo luận: 0   Mục: Visual studio & .NET   Lĩnh vực: Khác

0 điểm   ( 3 đánh giá ) File đã được kiểm thử

Trong quá trình thiết kế chương trình đôi lúc người sử dụng cần dùng file Excel để làm công việc gì đó mà các biểu mẫu report được thiết kế kèm theo sẽ không đáp ứng được. Bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách export dữ liệu ra file Excel từ SQL với VB.NET như thế nào?

Để sử dụng các thư viên của Excel các bạn nhớ import thư viện này vào nha:

Imports Microsoft.Office.Interop

- Trước tiên bạn load dữ liệu vào DataGirdView phần này chắc mình không hướng dẫn nha.

- Đến phần quan trọng nhất viết Function xuất dữ liệu ra file Excel

Public Sub ExportToExcel(ByVal dtTemp As DataTable, ByVal filepath As String)
    Dim strFileName As String = filepath
    If System.IO.File.Exists(strFileName) Then
      If (MessageBox.Show("Bạn có muốn chép đè lên file đã tồn tại không?", "Export to Excel", MessageBoxButtons.YesNo, MessageBoxIcon.Question, MessageBoxDefaultButton.Button2) = System.Windows.Forms.DialogResult.Yes) Then
        System.IO.File.Delete(strFileName)
      Else
        Return
      End If
 
    End If
    Dim _excel As New Excel.Application
    Dim wBook As Excel.Workbook
    Dim wSheet As Excel.Worksheet
 
    wBook = _excel.Workbooks.Add()
    wSheet = wBook.ActiveSheet()
 
    Dim dt As System.Data.DataTable = dtTemp
    Dim dc As System.Data.DataColumn
    Dim dr As System.Data.DataRow
    Dim colIndex As Integer = 0
    Dim rowIndex As Integer = 0
 
    ' export the Columns 
    ' If CheckBox1.Checked Then
    For Each dc In dt.Columns
      colIndex = colIndex + 1
      wSheet.Cells(1, colIndex) = dc.ColumnName
    Next
    ' End If
 
    'export the rows 
    For Each dr In dt.Rows
      rowIndex = rowIndex + 1
      colIndex = 0
      For Each dc In dt.Columns
        colIndex = colIndex + 1
        wSheet.Cells(rowIndex + 1, colIndex) = dr(dc.ColumnName)
      Next
    Next
    wSheet.Columns.AutoFit()
    wBook.SaveAs(strFileName)
 
    'release the objects
    ReleaseObject(wSheet)
    wBook.Close(False)
    ReleaseObject(wBook)
    _excel.Quit()
    ReleaseObject(_excel)
    ' some time Office application does not quit after automation: so i am calling GC.Collect method.
    GC.Collect()
 
End Sub
Private Sub ReleaseObject(ByVal o As Object)
    Try
      While (System.Runtime.InteropServices.Marshal.ReleaseComObject(o) > 0)
      End While
    Catch
    Finally
      o = Nothing
    End Try
  End Sub

- Kế tiếp load dữ liệu từ SQL vào DataTable

Function GetDatatable(strLenh As String) As DataTable
    'Create the data table at runtime
    Dim dt As New DataTable
    Dim ds As New DataSet
    ds = _load_data(strLenh)
    dt = ds.Tables(0)
    Return dt
End Function

- Đến bước này xem như mọi thư đã chuẩn bị xong, cơm đã dọn lên rồi nhưng bây giờ dùng như thế nào đây. Tại nút "Export to Excel" ta viết như sau:

SaveFileDialog1.Filter = "Excel files |*.xlsx"
If SaveFileDialog1.ShowDialog = Windows.Forms.DialogResult.OK Then
  Dim strLenh As String = "select * from tbl_user"
  ExportToExcel(GetDatatable(strLenh), SaveFileDialog1.FileName)
  System.Diagnostics.Process.Start(SaveFileDialog1.FileName)
End If

Thế là xong. Chúc bạn thành công. Nếu bạn thấy bài viết hay thì comment động viên nha hoặc share bài biết. 

Hướng dẫn Export dữ liệu từ SQL Server sang Excel với VB.NET

Hướng dẫn Export dữ liệu từ SQL Server sang Excel với VB.NET Đăng ngày 17-09-2016  Trong quá trình thiết kế chương trình đôi lúc người sử dụng cần dùng file Excel để làm công việc gì đó mà các biểu mẫu report được thiết kế kèm theo sẽ không đáp ứng được 5/10 1535

Thảo luận:

Để bình luận bạn phải đăng nhập thành viên.

File tương tự

Files cùng mục

 
Hỗ trợ kỹ thuật cho thành viên:
Tổng đài: (+84) 246. 32.979.36
Số di động (Hotline): 0969.091.265
Thời gian làm việc:
Sáng: 8h-12h; Chiều: 13h30-17h30
(Nghỉ chiều T7, CN và các ngày lễ, tết)
Chat với Megacode
https://www.facebook.com/megacodevn
File gợi ý cho bạn
File tải nhiều nhất
Megacode.vn - Thư viện mã nguồn chia sẻ, tải file cho cộng đồng
Copyright © 2013-2016. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Địa chỉ: Số 38 Hàng Bè, Hàng Bạc, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Văn phòng giao dịch: Phòng 28, Tầng 6, HH1A Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội
Email: info@vinagon.com | Website: www.vinagon.com | Điện thoại: (+844) 6. 32.979.36;