quang cao hosting

Hướng dẫn Code + Và full Source game Caro bằng C#

Xem: 17492    Tải: 8   Thảo luận: 6   Mục: Visual studio & .NET   Lĩnh vực: Game - Giải trí

35 điểm   ( 54 đánh giá ) File đã được kiểm thử
5 MEGA [megacode]huong-dan-code-va-full-source.rar (591.68 KB)
Phí tải ~ 10,000 đ

Bạn cần phải Đăng nhập để tải file [megacode]huong-dan-code-va-full-source.rar
Nếu bạn chưa có tài khoản thì Đăng ký miễn phí tại đây

Báo lỗi download   Báo vi phạm bản quyền

Đây là game Caro đơn giản, chơi giữa 2 người ^^ Chức năng chắc chắn là để giải trí rùi ^^ Giao diện đơn giản lắm bao gồm các đối tượng: menuStrip, Contextmenustrip, NotifyIcon...

Đây là game Caro đơn giản, chơi giữa 2 người ^^
Chức năng chắc chắn là để giải trí rùi ^^
Giao diện đơn giản lắm bao gồm các đối tượng: menuStrip, Contextmenustrip, NotifyIcon...

- Tạo 1 ván game mới.
- Thông báo người thắng, thua.

Đây là giao diện của game, rất là đơn giản, khi chơi thì người bắt đầu trước sẽ sử dụng chuột trái, người kia thì ngược lại:

Code trong chương trình:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;
namespace Game_Caro
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    Graphics g;
    int r = 80; int c = 80; int dd = 20; int[,] arr; int d = 10; int flag;
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
      arr = new int[r, c];
      SetArr(arr, r, c);
    }
    private void Form1_Paint(object sender, PaintEventArgs e)
    {
      g = this.CreateGraphics();

      for (int i = 0; i <= r; i++)
        g.DrawLine(new Pen(Color.Blue, 1), 0, i * dd, r * dd, i * dd);
      for (int j = 0; j <= c; j++)
        g.DrawLine(new Pen(Color.Blue, 1), j * dd, 0, j * dd, c * dd);
    }
    private void Form1_MouseDown(object sender, MouseEventArgs e)
    {
      if (e.X >= 10 && e.X < r * 15 && e.Y >= 10 && e.Y < c * 15)
      {
        int x = (int)((e.X) / dd);
        int y = (int)((e.Y) / dd);
        if (e.Button.ToString() == "Left")
        {
          if (arr[x, y] == 0 && flag == 0)
          {
            arr[x, y] = 1;
            Ve_X(x, y);
            flag = 1;
            if (Total_Check(x, y))
            {
              MessageBox.Show("X Thang O Thua");
              Application.Restart();
            }
          }
        }

        if (e.Button.ToString() == "Right")
        {
          if (arr[x, y] == 0 && flag == 1)
          {
            arr[x, y] = 2;
            Ve_O(x, y);
            flag = 0;
            if (Total_Check(x, y))
            {
              MessageBox.Show("O Thang X Thua")
              Application.Restart();
            }
          }
        }

      }

    }
    public void Ve_X(int c, int r)
    {      
      Pen p = new Pen(Color.Black, 2);
      g.DrawLine(p, c * dd, r * dd, (c + 1) * dd, (r + 1) * dd);     
      g.DrawLine(p, c * dd, (r + 1) * dd, (c + 1) * dd, r * dd);
    }
    public void Ve_O(int x, int y)
    {
      Pen p1 = new Pen(Color.Red, 2);
      g.DrawEllipse(p1, x * dd, y * dd, dd, dd);
    }

    public void SetArr(int[,] arr, int a, int b)
    {
      for (int i = 0; i < a; i++)

        for (int j = 0; j < b; j++)
        {
          arr[i, j] = 0;
        }
    }
    public bool kt_Ngang(int a, int b)
    {
      int count = 1;
      int x = a + 1;
      while (x < d && arr[a, b] == arr[x, b])
      {
        count++;
        x++;
      }
      x = a - 1;
      while (x >= 0 && arr[a, b] == arr[x, b])
      {
        count++;
        x--;
      }
      return (count == 5) ? true : false;
    }

    public bool kt_Doc(int a, int b)
    {
      int count = 1;
      int y = b + 1;
      while (y < r && arr[a, b] == arr[a, y])
      {
        count++;
        y++;
      }
      y = b - 1;
      while (y >= 0 && arr[a, b] == arr[a, y])
      {
        count++;
        y--;
      }
      return (count == 5) ? true : false;
    }


    public bool kt_Cheo(int a, int b)
    {
      int count = 1;
      int x = a + 1;
      int y = b + 1;
      while (x < c && y < r && arr[a, b] == arr[x, y])
      {
        count = count + 1;
        x++;
        y++;
      }
      x = a - 1;
      y = b - 1;
      while (x >= 0 && y >= 0 && arr[a, b] == arr[x, y])
      {
        count = count + 1;
        x--;
        y--;
      }
      return (count == 5) ? true : false;
    }
    public bool kt_CheoPhu(int a, int b)
    {
      int count = 1;
      int x = a + 1;
      int y = b - 1;
      while (x < c && y >= 0 && arr[a, b] == arr[x, y])
      {
        count++;
        x++;
        y--;
      }
      x = a - 1;
      y = b + 1;
      while (x >= 0 && y < r && arr[a, b] == arr[x, y])
      {
        count++;
        x--;
        y++;
      }
      return (count == 5) ? true : false;
    }
    public bool Total_Check(int x, int y)
    {
      if (kt_Ngang(x, y) == true || kt_Doc(x, y) == true || kt_Cheo(x, y) == true || kt_CheoPhu(x, y))
        
        return true;
      return false;
    }
    private void exitToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      this.Close();
    }
    private void newFToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      Application.Restart();
    }
    private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      this.notifyIcon1.Icon = Properties.Resources.Icon1;
    }

    private void showToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      this.Show();
    }
    private void exitToolStripMenuItem2_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      this.Close();
    }
    private void hideToolStripMenuItem1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      this.Hide();
    }   
  }
} 		

 

Hướng dẫn Code + Và full Source game Caro bằng C#

Hướng dẫn Code + Và full Source game Caro bằng C# Đăng ngày 22-04-2014  Đây là game Caro đơn giản, chơi giữa 2 người ^^ Chức năng chắc chắn là để giải trí rùi ^^ Giao diện đơn giản lắm bao gồm các đối tượng: menuStrip, Contextmenustrip, NotifyIcon... 0.64814814814815/10 17492

Thảo luận:

 • avatar
  @ tranquochuy - 10:05, 28/09/2020

  so luc danh ngang dc 5 cai X no ko bao thang AD oi

   

 • avatar
  @ tranquochuy - 10:05, 28/09/2020

  so luc danh ngang dc 5 cai X no ko bao thang AD oi

   

 • avatar
  @ tranquochuy - 10:04, 28/09/2020

  so luc danh ngang dc 5 cai X no ko bao thang AD oi

   

 • avatar
  @ tranquochuy - 10:04, 28/09/2020

  so luc danh ngang dc 5 cai X no ko bao thang AD oi

   

 • avatar
  @ vinagon - 12:07, 23/04/2014

  http://megacode.vn/files/view/game-co-caro-mo-hinh-client-server-3073.html

  http://megacode.vn/files/view/code-game-co-caro-bang-java-3042.html

 • avatar
  @ lunkim - 08:35, 23/04/2014

  hem co game caro client server viet bang java ha ad.....

Để bình luận bạn phải đăng nhập thành viên.

File tương tự

Files cùng mục

 
File gợi ý cho bạn
File tải nhiều nhất
Megacode.vn - Thư viện mã nguồn chia sẻ, tải file cho cộng đồng
Copyright © 2013-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838