Hướng dẫn Code + Và full Source game Caro bằng C#

Đây là game Caro đơn giản, chơi giữa 2 người ^^
Chức năng chắc chắn là để giải trí rùi ^^
Giao diện đơn giản lắm bao gồm các đối tượng: menuStrip, Contextmenustrip, NotifyIcon…

– Tạo 1 ván game mới.
– Thông báo người thắng, thua.

Đây là giao diện của game, rất là đơn giản, khi chơi thì người bắt đầu trước sẽ sử dụng chuột trái, người kia thì ngược lại:

Code trong chương trình:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;
namespace Game_Caro
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    Graphics g;
    int r = 80; int c = 80; int dd = 20; int[,] arr; int d = 10; int flag;
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
      arr = new int[r, c];
      SetArr(arr, r, c);
    }
    private void Form1_Paint(object sender, PaintEventArgs e)
    {
      g = this.CreateGraphics();

      for (int i = 0; i <= r; i++)
        g.DrawLine(new Pen(Color.Blue, 1), 0, i * dd, r * dd, i * dd);
      for (int j = 0; j <= c; j++)
        g.DrawLine(new Pen(Color.Blue, 1), j * dd, 0, j * dd, c * dd);
    }
    private void Form1_MouseDown(object sender, MouseEventArgs e)
    {
      if (e.X >= 10 && e.X < r * 15 && e.Y >= 10 && e.Y < c * 15)
      {
        int x = (int)((e.X) / dd);
        int y = (int)((e.Y) / dd);
        if (e.Button.ToString() == "Left")
        {
          if (arr[x, y] == 0 && flag == 0)
          {
            arr[x, y] = 1;
            Ve_X(x, y);
            flag = 1;
            if (Total_Check(x, y))
            {
              MessageBox.Show("X Thang O Thua");
              Application.Restart();
            }
          }
        }

        if (e.Button.ToString() == "Right")
        {
          if (arr[x, y] == 0 && flag == 1)
          {
            arr[x, y] = 2;
            Ve_O(x, y);
            flag = 0;
            if (Total_Check(x, y))
            {
              MessageBox.Show("O Thang X Thua")
              Application.Restart();
            }
          }
        }

      }

    }
    public void Ve_X(int c, int r)
    {      
      Pen p = new Pen(Color.Black, 2);
      g.DrawLine(p, c * dd, r * dd, (c + 1) * dd, (r + 1) * dd);     
      g.DrawLine(p, c * dd, (r + 1) * dd, (c + 1) * dd, r * dd);
    }
    public void Ve_O(int x, int y)
    {
      Pen p1 = new Pen(Color.Red, 2);
      g.DrawEllipse(p1, x * dd, y * dd, dd, dd);
    }

    public void SetArr(int[,] arr, int a, int b)
    {
      for (int i = 0; i < a; i++)

        for (int j = 0; j < b; j++)
        {
          arr[i, j] = 0;
        }
    }
    public bool kt_Ngang(int a, int b)
    {
      int count = 1;
      int x = a + 1;
      while (x < d && arr[a, b] == arr[x, b])
      {
        count++;
        x++;
      }
      x = a - 1;
      while (x >= 0 && arr[a, b] == arr[x, b])
      {
        count++;
        x--;
      }
      return (count == 5) ? true : false;
    }

    public bool kt_Doc(int a, int b)
    {
      int count = 1;
      int y = b + 1;
      while (y < r && arr[a, b] == arr[a, y])
      {
        count++;
        y++;
      }
      y = b - 1;
      while (y >= 0 && arr[a, b] == arr[a, y])
      {
        count++;
        y--;
      }
      return (count == 5) ? true : false;
    }


    public bool kt_Cheo(int a, int b)
    {
      int count = 1;
      int x = a + 1;
      int y = b + 1;
      while (x < c && y < r && arr[a, b] == arr[x, y])
      {
        count = count + 1;
        x++;
        y++;
      }
      x = a - 1;
      y = b - 1;
      while (x >= 0 && y >= 0 && arr[a, b] == arr[x, y])
      {
        count = count + 1;
        x--;
        y--;
      }
      return (count == 5) ? true : false;
    }
    public bool kt_CheoPhu(int a, int b)
    {
      int count = 1;
      int x = a + 1;
      int y = b - 1;
      while (x < c && y >= 0 && arr[a, b] == arr[x, y])
      {
        count++;
        x++;
        y--;
      }
      x = a - 1;
      y = b + 1;
      while (x >= 0 && y < r && arr[a, b] == arr[x, y])
      {
        count++;
        x--;
        y++;
      }
      return (count == 5) ? true : false;
    }
    public bool Total_Check(int x, int y)
    {
      if (kt_Ngang(x, y) == true || kt_Doc(x, y) == true || kt_Cheo(x, y) == true || kt_CheoPhu(x, y))
        
        return true;
      return false;
    }
    private void exitToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      this.Close();
    }
    private void newFToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      Application.Restart();
    }
    private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      this.notifyIcon1.Icon = Properties.Resources.Icon1;
    }

    private void showToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      this.Show();
    }
    private void exitToolStripMenuItem2_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      this.Close();
    }
    private void hideToolStripMenuItem1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      this.Hide();
    }   
  }
} 		

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *