Hướng dẫn cách truy vấn chéo Cross Tab Query (PIVOT TABLE) SQL SERVER từ A - Z

Xem: 507    Tải: 0   Thảo luận: 0   Mục: Php&mySql   Lĩnh vực: Khác

9 điểm   ( 3 đánh giá ) File đã được kiểm thử

Hướng dẫn các bạn cách truy vấn chéo hay còn gọi là Cross Tab Query trong SQL Server. Từ phiên bản Sql server 2005 trở đi Microsoft đã tích hợp thêm một feature mới để truy vấn chéo là PIVOT TABLE, Vì vậy, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách làm quen với PIVOT TABLE để lấy dữ liệu báo cáo để sử dụng cho Report

+ Để các bạn dễ hiểu hơn về Cross Tab query hay Pivot Table, các bạn có thể xem qua ví dụ dưới đây:

- Mình có bảng dữ liệu tbl_sinhvien với thông tin điểm số của sinh viên như sau:

- Với dữ liệu ở hình trên, thì để biết được sinh viên nào có môn học gì và số điểm bao nhiêu thì nhìn rất là khó, bây giờ mình muốn truy vấn chéo để dữ liệu hiển thị có hình ảnh như hình dưới mình sẽ dễ xem hơn.

- Với hình dưới, các bạn thấy thông tin sẽ dễ nhìn hơn phải không các bạn.

Bây giờ, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo Cross Tab  Query như hình trên.

Đầu tiên, các bạn cần tạo table như sau:

USE [sinhvien]
GO
 
/****** Object: Table [dbo].[tbl_sinhvien]  Script Date: 11/08/2016 8:25:50 AM ******/
SET ANSI_NULLS ON
GO
 
SET QUOTED_IDENTIFIER ON
GO
 
CREATE TABLE [dbo].[tbl_sinhvien](
  [ID] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL,
  [TENSV] [nvarchar](50) NULL,
  [MONHOC] [nvarchar](50) NULL,
  [DIEM] [float] NULL,
 CONSTRAINT [PK_tbl_sinhvien] PRIMARY KEY CLUSTERED 
(
  [ID] ASC
)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [PRIMARY]
) ON [PRIMARY]
 
GO

Cú pháp của PIVOT TABLE:

SELECT <non-pivoted column>,
  [first pivoted column] AS <column name>,
  [second pivoted column] AS <column name>,
  ...
  [last pivoted column] AS <column name>
FROM
  (<SELECT query that produces the data>)
  AS <alias for the source query>
PIVOT
(
  <aggregation function>(<column being aggregated>)
FOR
[<column that contains the values that will become column headers>]
  IN ( [first pivoted column], [second pivoted column],
  ... [last pivoted column])
) AS <alias for the pivot table>
<optional ORDER BY clause>;

- Với cú pháp trên, Dưới đây là câu lệnh Sql Pivot Table để hiển thị dữ liệu theo từng sinh viên.

SELECT tensv as [Tên sinh viên], [Toán], [Lý], [Hóa], [Anh Văn]
FROM
(
 SELECT tensv, diem, monhoc
  FROM tbl_sinhvien AS p
  
) AS j
PIVOT
(
 sum(diem) FOR monhoc IN ([Toán],[Lý],[Hóa], [Anh Văn])
) as j

- Tuy nhiên, mình viết câu truy vấn ở trên mình đã thêm các cột môn học đã cố định, [Toán], [Lý], [Hóa], [Anh Văn]. Nhưng giả sử, trong dữ liệu của bạn có khoảng 20 môn học, hay nhiều hơn không lẽ mình phải đi nhập các field cho từng môn học để truy vấn, với cú pháp sử dụng STUFF, dưới đây các bạn sẽ làm cho câu truy vấn của mình được linh động hơn.

DECLARE @columns NVARCHAR(MAX), @sql NVARCHAR(MAX);
SET @columns = N'';
SELECT @columns += N', ' + quotename(monhoc)
 FROM (SELECT monhoc FROM tbl_sinhvien group by monhoc ) AS x;
SET @sql = N'
SELECT tensv as [Tên Sinh Viên],' + STUFF(@columns, 1, 2, '') + '
FROM
(
 SELECT tensv, diem, monhoc
  FROM tbl_sinhvien 
) AS j
PIVOT
(
 SUM(diem) FOR monhoc IN ('
 + STUFF(REPLACE(@columns, ', [', ',['), 1, 1, '')
 + ')
) AS p;';
PRINT @sql;
EXEC sp_executesql @sql;

Ở câu truy vấn trên, mình tính sum tất cả số điểm, ngoài ra các bạn có thể sử dụng các hàm thay thế cho hàm Sum như AVG, count... tùy theo mục đích của bạn.

Hướng dẫn cách truy vấn chéo Cross Tab Query (PIVOT TABLE) SQL SERVER từ A - Z

Hướng dẫn cách truy vấn chéo Cross Tab Query (PIVOT TABLE) SQL SERVER từ A - Z Đăng ngày 21-09-2016  Hướng dẫn các bạn cách truy vấn chéo hay còn gọi là Cross Tab Query trong SQL Server. Từ phiên bản Sql server 2005 trở đi Microsoft đã tích hợp thêm một feature mới để truy vấn chéo là PIVOT TABLE, Vì vậy, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách làm quen với PIVOT TABLE để lấy dữ liệu báo cáo để sử dụng cho Report 3/10 507

Thảo luận:

Để bình luận bạn phải đăng nhập thành viên.

File tương tự

Files cùng mục

 
Hỗ trợ kỹ thuật cho thành viên:
Tổng đài: (+84) 246. 32.979.36
Số di động (Hotline): 0969.091.265
Thời gian làm việc:
Sáng: 8h-12h; Chiều: 13h30-17h30
(Nghỉ chiều T7, CN và các ngày lễ, tết)
Chat với Megacode
https://www.facebook.com/megacodevn
File gợi ý cho bạn
File tải nhiều nhất
Megacode.vn - Thư viện mã nguồn chia sẻ, tải file cho cộng đồng
Copyright © 2013-2016. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Địa chỉ: Số 38 Hàng Bè, Hàng Bạc, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Văn phòng giao dịch: Phòng 28, Tầng 6, HH1A Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội
Email: info@vinagon.com | Website: www.vinagon.com | Điện thoại: (+844) 6. 32.979.36;