Hướng dẫn cách lập trình truyền dữ liệu giữa 2 form trong VB.Net

Xem: 1617    Tải: 0   Thảo luận: 0   Mục: Visual studio & .NET   Lĩnh vực: Khác

9 điểm   ( 4 đánh giá ) File đã được kiểm thử


Truyền dữ liệu giữa 2 form thực chất là cách hiểu của người dùng cuối. Khi mình thêm một dòng dữ liệu mới vào database, nghĩa là dữ liệu có thay đổi, thì hệ thống sẽ load lại danh mục nhân viên để người dùng có thể thấy đươc những dòng data mới được thêm vào.
Bài này mình sẽ hướng dẫn mọi người cách cho nó hoạt động. Phần này mình chôm nó của a Cái Trí Minh, thực chất cũng k hiểu rõ nó vì sao phải chạy như thế. Nên không làm tuts hướng dẫn. 

Ở phần trước mình đã cho load dữ liệu vào form (tạm gọi là form 1), bây giờ mình tạo thêm một form (form 2) dùng để nhập liệu và lưu vào database, khi mình nhấn nút lưu và lưu thành công thì datagrid view của form 1 sẽ tự động load dữ liệu vào datagrid.
Form 2 của mình sẽ thiết kế như sau:

Mình sẽ giải thích một chút, theo như mình hiểu thì mình sẽ tạo ra một biến toàn cục có tên Start as Boolean (tạo trong file Module.vb nha) để cả form 1 và form 2 đều nhận chung giá trị của nó. Ở form 2, khi mình mình lưu thành công, mình dùng hàm để bật biến start này lên thành true, và ở form 1 mình sẽ dùng hàm để bắt, khi nào start = true thì mình sẽ load lại dữ liệu trong grid.
Hàm ở form 2 dùng để thay đổi biến start=true mình viết như sau:

'hàm dùng để thực thi câu lệnh Insert - sẽ được gọi khi nhấn nút lưu Public Sub _Update(ByVal strLenh As String)

'hàm dùng để thực thi câu lệnh Insert    - sẽ được gọi khi nhấn nút lưu
Public Sub _Update(ByVal strLenh As String)
        open_connect()
        Dim d As String = "set dateformat dmy"
        Dim cmd1 As New SqlCommand(d, strconnect)
        cmd1.ExecuteNonQuery()
 
        Dim cmd As New SqlCommand(strLenh, strconnect)
        cmd.ExecuteNonQuery()
        close_connect()
    End Sub
 
'Hàm dùng để chạy biến ngầm khi lưu thành công
#Region "XuLy"
    Public Delegate Sub GoiDuLieuXuLy()
    Dim th_GoiDuLieu As Thread
 
    Public Sub start_thearing()
        th_GoiDuLieu = New Thread(AddressOf XuLyGoiDuLieu)
        th_GoiDuLieu.IsBackground = True
        th_GoiDuLieu.Start()
    End Sub
 
    Dim f As Boolean
    Public Sub XuLyGoiDuLieu()
        While True
            If f = True Then
                Me.BeginInvoke(New GoiDuLieuXuLy(AddressOf GoiDuLieu))
            End If
            Thread.Sleep(300)
            Exit Sub
        End While
    End Sub
 
    Public Sub GoiDuLieu()
        start = True
    End Sub
#End Region

Các bạn nhớ import thư viện cho kiểu Thread nha.
Bây giờ mình viết code cho nút Lưu:

_Update("insert into tblnhanvien(manv,hoten,ngaysinh,chucvu,gioitinh,quequan,ngayvaolam) values('" & txtMaNV.Text & "',N'" & txtHoten.Text & "','" & txtNgaysinh.Text & "', N'" & cboNhanvien.Text & "','" & chkGT & "',N'" & txtQuequan.Text & "','" & txtNgayvaolam.Text & "')")
        f = True
        start_thearing()

Start_thearing là hàm dùng để sửa giá trị của start thành True. Như vậy mình đã hoàn tất cho form 2.
Form 1 mình dùng như bài trước:

Cũng tương tự như form 2, form 1 mình sẽ viết một hàm dùng để bắt biến start:

#Region "XuLy nhận lệnh"
    Public Delegate Sub process_data()
    Dim th_NhanDuLieu As Thread
    Public Sub XuLy()
      Try
        While True
          If start = True Then
            Me.BeginInvoke(New process_data(AddressOf load_grid))
          End If
          start = False
          Thread.Sleep(300)
        End While
      Catch ex As Exception
 
      End Try
 
    End Sub
 
    Public Sub start_thearing()
      th_NhanDuLieu = New Thread(AddressOf XuLy)
      th_NhanDuLieu.IsBackground = True
      th_NhanDuLieu.Start()
    End Sub
#End Region
 
'Hàm này dùng để load data cho grid
 Public Sub load_grid()
      Dim ds As New DataSet
      ds = _load_data("select manv,hoten,ngaysinh,chucvu, case gioitinh when 1 then 'Nam' else N'Nữ' end as gioitinh,quequan,ngayvaolam from tblNhanVien")
      'đưa source vao grid
      GridControl1.DataSource = ds.Tables(0)
    End Sub

Vậy là xong toàn bộ thao tác code hướng dẫn cách lập trình truyền dữ liệu giữa 2 form trong VB.Net. Chúc các bạn thành công.

Hướng dẫn cách lập trình truyền dữ liệu giữa 2 form trong VB.Net

Hướng dẫn cách lập trình truyền dữ liệu giữa 2 form trong VB.Net Đăng ngày 20-09-2016  Truyền dữ liệu giữa 2 form thực chất là cách hiểu của người dùng cuối. Khi mình thêm một dòng dữ liệu mới vào database, nghĩa là dữ liệu có thay đổi, thì hệ thống sẽ load lại danh mục nhân viên để người dùng có thể thấy đươc những dòng data mới được thêm vào. 2.25/10 1617

Thảo luận:

Để bình luận bạn phải đăng nhập thành viên.

File tương tự

Files cùng mục

 

File tải nhiều nhất

Megacode.vn - Thư viện mã nguồn chia sẻ, tải file cho cộng đồng
Copyright © 2013-2016. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Địa chỉ: Số 38 Hàng Bè, Hàng Bạc, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Văn phòng giao dịch: Phòng 28, Tầng 6, HH1A Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội
Email: info@vinagon.com | Website: www.vinagon.com | Điện thoại: (+844) 6. 32.979.36;
logo megacode

Megacode đã đăng ký với Bộ Công Thương
Thư viện mã nguồn mở lớn nhất Việt Nam.Hỗ trợ khách hàng trên Megacode
Hỗ trợ kỹ thuật cho thành viên:
Tổng đài: (+84) 246. 32.979.36
Số di động (Hotline): 0969.091.265
Thời gian làm việc:
Sáng: 8h-12h; Chiều: 13h30-17h30
(Nghỉ chiều T7, CN và các ngày lễ, tết)
Chat với Megacode
https://www.facebook.com/megacodevn