Code tính diện tích hình học bằng C++

Xem: 2687    Tải: 0   Thảo luận: 0   Mục: C / C++ / MFC   Lĩnh vực: Khác

0 điểm   ( 8 đánh giá ) File đã được kiểm thử

#include <stdio.h>
#include <conio.h>
#include <math.h>
#include <iostream.h>
int menu()
{
int c;
cout<<("\n----- Menu -----");
cout<<("\n1. Hinh tam giac");
cout<<("\n2. Hinh tron");
cout<<("\n3. Hinh vuong");
cout<<("\n4. Hinh chu nhat");
cout<<("\n0. Thoat");
cout<<("\n----------------");
cout<<("\nChon muc : ");
do {
c = getch();
} while (c>'4' || c<'0');
putc(c, stdout);
return c -'0';
}

void hinhtamgiac()
{
int a, b, c;
float p;

cout<<("\n\nNhap vao ba canh tam giac : ");
cin>> a>> b>>c;
cout<<"\nChu vi tam giac "<<a+b+c;
p = (float)(a + b + c)/2;
cout<<"\nDien tich tam giac "<<(sqrt(p*(p-a)*(p-b)*(p-c)));
getch();
}

void hinhtron()
{
int r;

cout<<("\n\nNhap vao ban kinh hinh tron : ");
cin>>r;
cout<<"\nChu vi hinh tron "<<( 2 * M_PI * r);
cout<<"\nDien tich hinh tron "<<(M_PI * r * r);
getch();
}

void hinhvuong()
{
int a;

cout<<("\n\nNhap vao canh hinh vuong : ");
cout<<a;
cout<<"\nChu vi hinh tron "<<(4 * a);
cout<<"\nDien tich hinh vuong "<<(a * a);
getch();
}

void hinhchunhat()
{
int a, b;

cout<<"\n\nNhap vao cac canh hinh chu nhat : "
;
cin>>a>>b;
cout<<"\nChu vi hinh chu nhat "<<(2 * (a+b));
cout<<"\nDien tich hinh chu nhat "<<(b * a);
getch();
}

void main()
{
int chon;
do {
chon = menu();
switch(chon)
{
case 1 : hinhtamgiac();
break;
case 2 : hinhtron();
break;
case 3 : hinhvuong();
break;
case 4 : hinhchunhat();
break;
}
} while (chon != 0);
}

Code tính diện tích hình học bằng C++

Code tính diện tích hình học bằng C++ Đăng ngày 15-04-2014  Code tính diện tích hình học bằng C++ 5/10 2687

Thảo luận:

Để bình luận bạn phải đăng nhập thành viên.

File tương tự

Files cùng mục

 
Hỗ trợ kỹ thuật cho thành viên:
Số di động (Hotline): 0125.99999.25
Thời gian làm việc:
Sáng: 8h-12h; Chiều: 13h30-17h30
(Nghỉ chiều T7, CN và các ngày lễ, tết)
Chat với Megacode
https://www.facebook.com/megacodevn
File gợi ý cho bạn
File tải nhiều nhất
Megacode.vn - Thư viện mã nguồn chia sẻ, tải file cho cộng đồng
Copyright © 2013-2016. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Địa chỉ: Số 38 Hàng Bè, Hàng Bạc, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Văn phòng giao dịch: Phòng 28, Tầng 6, HH1A Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội
Email: info@vinagon.com | Website: www.vinagon.com | Điện thoại: (+844) 6. 32.979.36;