quang cao hosting

Code chuyển đổi chuỗi html chứa các thẻ table thành DataTable hoặc DataSet - C#

Xem: 3141    Tải: 0   Thảo luận: 0   Mục: ASP.NET Framework   Lĩnh vực: none

0 điểm   ( 7 đánh giá ) File đã được kiểm thử

Trong bài viết này tôi giới thiệu các bạn một Class khá hay có tác dụng chuyển đổi chuỗi html chứa các thẻ table thành DataTable hoặc DataSet - Convert Html Table Tag to Datatable or DataSet. DataTable, DataSet, Html, Table, Html Table, Convert.

Đây là một class tôi nghĩ khá hay mà bạn có thể dùng vào nhiều mục dích khác nhau, Ví dụ đơn giản nhất đó là bạn muốn bóc tách nội dung của 1 trang web mà source nguồn có chứa các thẻ html thành DataTable hoặc DataSet. Ví dụ như trang http://vov.vn/Media/List.aspx?catid=49 Khi view source lên bạn sẽ thấy từ dòng 351 đến dòng 616 là nội dung thẻ Table chứa danh sách các media đọc chuyện Nhật ký Đặng Thùy Trâm. Bạn muốn bóc tách và đưa các media đó về website của bạn? việc sử dụng Class chuyển đổi chuỗi html chứa các thẻ table thành DataTable hoặc DataSet sẽ nhanh và hiệu quả.

Dưới đây là toàn bộ nội dung của Class này. Tôi đã ghi tất cả các chú thích cho các hàm tương ứng. Tôi không tách từng hàm ra nữa.

using System.Data;
using System.Configuration;
using System.Linq;
using System.Web;
using System.Web.Security;
using System.Web.UI;
using System.Web.UI.HtmlControls;
using System.Web.UI.WebControls;
using System.Web.UI.WebControls.WebParts;
using System.Xml.Linq;
using System.Net;
using System.IO;
using System.Xml;
using System.Data.SqlClient;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;
using System.Text.RegularExpressions;
/// <summary>
/// Summary description for HtmlTableParser
/// </summary>
public class HtmlTableParser
{
  private const RegexOptions ExpressionOptions = RegexOptions.Singleline | RegexOptions.Multiline | RegexOptions.IgnoreCase;


  private const string CommentPattern = "<!--(.*?)-->";
  private const string TablePattern = "<table[^>]*>(.*?)</table>";
  private const string HeaderPattern = "<th[^>]*>(.*?)</th>";
  private const string RowPattern = "<tr[^>]*>(.*?)</tr>";
  private const string CellPattern = "<td[^>]*>(.*?)</td>";


  /// <summary>
  /// Một chuỗi html có nhiều bảng, phân tích và đưa các bảng này thành DataSet
  /// </summary>
  /// <param name="html">Một chuỗi HTML bao gồm nhiều bảng</param>
  /// <returns>Một DataSet có chứa một DataTable cho mỗi bảng HTML trong chuỗi đầu vào</returns>
  public DataSet ParseDataSet(string html)
  {
    DataSet dataSet = new DataSet();
    MatchCollection tableMatches = Regex.Matches(
      WithoutComments(html),
      TablePattern,
      ExpressionOptions);


    foreach (Match tableMatch in tableMatches)
    {
      dataSet.Tables.Add(ParseTable(tableMatch.Value));
    }


    return dataSet;
  }


  /// <summary>
  /// Chuỗi HTML có chứa một bảng duy nhất, phân tích bảng thành một DataTable.
  /// </summary>
  /// <param name="tableHtml">Chuỗi HTML có chứa một bảng duy nhất</param>
  /// <returns>Một DataTable</returns>
  public DataTable ParseTable(string tableHtml)
  {
    string tableHtmlWithoutComments = WithoutComments(tableHtml);
    DataTable dataTable = new DataTable();
    MatchCollection rowMatches = Regex.Matches(
      tableHtmlWithoutComments,
      RowPattern,
      ExpressionOptions);
    dataTable.Columns.AddRange(tableHtmlWithoutComments.Contains("<th")
                    ? ParseColumns(tableHtml)
                    : GenerateColumns(rowMatches));
    ParseRows(rowMatches, dataTable);
    return dataTable;
  }


  /// <summary>
  /// Loại bỏ các comment của chuỗi html
  /// </summary>
  /// <param name="html">Chuỗi html có chú thích</param>
  /// <returns>Trả về chuỗi html đã được loại hết chú thích</returns>
  private string WithoutComments(string html)
  {
    return Regex.Replace(html, CommentPattern, string.Empty, ExpressionOptions);
  }


  /// <summary>
  /// Thêm 1 dòng vào DataTable sử dụng MatchCollection
  /// </summary>
  /// <param name="rowMatches">Tập hợp các dòng thêm vào DataTable</param>
  /// <param name="dataTable">Một DataTable đã được thêm các dòng</param>
  private void ParseRows(MatchCollection rowMatches, DataTable dataTable)
  {
    foreach (Match rowMatch in rowMatches)
    {
      // Chỉ sử dụng các hàng không phải tiêu đề bảng
      if (!rowMatch.Value.Contains("<th"))
      {
        DataRow dataRow = dataTable.NewRow();
        MatchCollection cellMatches = Regex.Matches(
          rowMatch.Value,
          CellPattern,
          ExpressionOptions);
        for (int columnIndex = 0; columnIndex < cellMatches.Count; columnIndex++)
        {
          dataRow[columnIndex] = cellMatches[columnIndex].Groups[1].ToString();
        }
        dataTable.Rows.Add(dataRow);
      }
    }
  }


  /// <summary>
  /// Chuỗi có chứa một bảng HTML, phân tích các tiêu đề tạo ra các DataColumns của một DataTable.
  /// </summary>
  /// <param name="tableHtml">Một chuỗi HTML có chứa một bảng HTML</param>
  /// <returns>Các DataColumns của một DataTable</returns>
  private DataColumn[] ParseColumns(string tableHtml)
  {
    MatchCollection headerMatches = Regex.Matches(
      tableHtml,
      HeaderPattern,
      ExpressionOptions);


    return (from Match headerMatch in headerMatches
        select new DataColumn(headerMatch.Groups[1].ToString())).ToArray();
  }


  /// <summary>
  /// Phân tích dữ liệu không phải tiêu đề đưa vào các Columns
  /// </summary>
  /// <param name="rowMatches">Các hàng trong bảng HTML chúng ta tạo ra các cột</param>
  /// <returns>Tập hợp các DataColumns dựa trên số lượng celss trong hàng đầu tiên của bảng đầu vào HTML</returns>
  private DataColumn[] GenerateColumns(MatchCollection rowMatches)
  {
    int columnCount = Regex.Matches(
      rowMatches[0].ToString(),
      CellPattern,
      ExpressionOptions).Count;


    return (from index in Enumerable.Range(0, columnCount)
        select new DataColumn("Column " + Convert.ToString(index))).ToArray();
  }


  public HtmlTableParser()
  {
    //
    // TODO: Add constructor logic here
    //
  }
}

Code chuyển đổi chuỗi html chứa các thẻ table thành DataTable hoặc DataSet - C#

Code chuyển đổi chuỗi html chứa các thẻ table thành DataTable hoặc DataSet - C# Đăng ngày 25-09-2013  Trong bài viết này tôi giới thiệu các bạn một Class khá hay có tác dụng chuyển đổi chuỗi html chứa các thẻ table thành DataTable hoặc DataSet - Convert Html Table Tag to Datatable or DataSet. DataTable, DataSet, Html, Table, Html Table, Convert. 5/10 3141

Thảo luận:

Để bình luận bạn phải đăng nhập thành viên.

File tương tự

Files cùng mục

 
File gợi ý cho bạn
File tải nhiều nhất
Megacode.vn - Thư viện mã nguồn chia sẻ, tải file cho cộng đồng
Copyright © 2013-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838