quang cao hosting

Code C++ về game Cờ tỷ phú

Xem: 3970    Tải: 0   Thảo luận: 0   Mục: C / C++ / MFC   Lĩnh vực: Game - Giải trí

4 điểm   ( 23 đánh giá ) File đã được kiểm thử
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
#include <stdlib.h>

int player[2], luot = 0, y;

void giam0()
{
player[0]--;
gotoxy(player[0]%5*2+1, y + player[0]/5);
cprintf(" ");
gotoxy(player[1] % 5*2 + 25, y + player[1]/5);
cprintf("*");
player[1]++;
}

void giam1()
{
player[1]--;
gotoxy(player[1]%5*2+25, y + player[1]/5);
cprintf(" ");
gotoxy(player[0] % 5*2 + 1, y + player[0]/5);
cprintf("*");
player[0]++;
}

void main()
{
int i, n, k, dong, tudong = 0;
char c;

randomize();
player[0] = player[1] = 20;

clrscr();
printf("Tro choi tung dong tien sap ngua.");
printf("\nHai nguoi choi A va B se lan luot tung dong tien");
printf("\nNeu den luot nguoi nao ma tung ra dong sap thi");
printf("\nNguoi kia se bi mat tien va nguoc lai.");
printf("\nTro choi se ket thuc neu mot nguoi het tien hoac nhan ESC.\n\n");
printf("\n A \t\t B\n");
y = wherey();
for (i=0; i<4; i++)
printf("* * * * *\t\t* * * * *\n");
gotoxy(1,y+11);
cprintf("Nhan phim bat ky de di hoac T de choi tu dong");
do {
gotoxy(1,y+10);
cprintf("Den luot %c di : ", luot + 'A');
if (tudong)
{
delay(100);
if (kbhit())
c = getch();
}
else
{
c = toupper(getch());
if (c == 'T')
tudong = 1;
}
if (c != 27)
{
n = random(100);
dong = random(2);
for (k=0; k<n; k++)
{
if (dong == 1)
dong = 0;
else
dong = 1;
gotoxy(18,y+10);
cprintf("%d", dong);
delay(10);
}
if (dong == 0)
{
if (luot == 1)
giam1();
else
giam0();
}
else
{
if (luot == 1)
giam0();
else
giam1();
}
if (luot == 0)
luot = 1;
else
luot = 0;
}
} while (player[0] > 0 && player[1] > 0 && c != 27);
gotoxy(1,y+12);
if (player[0] ==0)
cprintf("A da het tien roi!");
else if (player[1] ==0)
cprintf("B da het tien roi!");
else
cprintf("Khong bai bac la tot!!!");
getch();
} 

 

Code C++ về game Cờ tỷ phú

Code C++ về game Cờ tỷ phú Đăng ngày 09-01-2014  Code C++ về game Cờ tỷ phú 0.17391304347826/10 3970

Thảo luận:

Để bình luận bạn phải đăng nhập thành viên.

File tương tự

Files cùng mục

 
File gợi ý cho bạn
File tải nhiều nhất
Megacode.vn - Thư viện mã nguồn chia sẻ, tải file cho cộng đồng
Copyright © 2013-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838