Code bài tập lớn về quản lý xe máy bằng C++

Xem: 8373    Tải: 0   Thảo luận: 2   Mục: Visual studio & .NET   Lĩnh vực: Nhân sự - Chấm công

14 điểm   ( 12 đánh giá ) File đã được kiểm thử
#include<iostream.h>
#include<conio.h>
#include<math.h>
#include<iomanip.h>
#include<stdio.h>
#include<stdlib.h>
//========================================

typedef struct XeMay
{
char maxe[5],tenxe[15];
char loaixe[5];
char mauson[5];
char noisx[15];
float gia,giaban;
};
//====================================
void nhap(XeMay a[20],int &n);
void xem(XeMay a[20],int &n);
void sapxep(int i,int j);
void chen(XeMay a[20],XeMay b[20]);
void xoa(XeMay a[20],int &k);
//int tinhgia(int &a,int b);
//===================================
void menu()
{
int i,j,n,kt,k,m;
XeMay a[20],b[20];
do
{
clrscr();
cout<<"\n ========Chuong Trinh Quan Ly Xe May========";
cout<<"\n Moi Ban chon chuc nang theo ban Menu sau:";
cout<<"\n 1-Nhap Xe.";
cout<<"\n 2-Xem Danh Sach xe.";
cout<<"\n 3-Chen Them xe vao danh Sach.";
cout<<"\n 4-Xoa 1 Xe khoi danh sach.";
cout<<"\n 5-Sap xep Xe theo gia tien tang dan.";
cout<<"\n 0-Thoat.";
cout<<"\n ============================================\n";
cin>>kt;
switch(kt)
{
case 1:
{
cout<<"\n Ban Nhap So Xe:";
cin>>n;
nhap(a,n);
getch();
break;
}
case 2:
{
cout<<"\n ==========Danh Sach Xe=========\n";
cout<<"\n";
cout<<setw(3)<<"STT"<<setw(7)<<"MaXe"<<setw(10)<<"TenXe"<<setw(7)<<"MauXe"<<setw(15)<<"NoiSanXuat"<<setw(10)<<"GiaBanDau"<<setw(15)<<"Gia+VAT";
cout<<"\n";
xem(a,n);
getch();
break;
}
case 3:
{ cout<<"\n So Xe Ban muon chen them vao:";
cin>>m;
nhap(b,m);
chen(a,b);
getch();
break;
}
case 4:
{
xoa(a,n);
getch();
break;
}
case 5:
{
for(i=0;i<n-1;i++)
for(j=i++;j<n;j++)
sapxep(a.gia,a[j].gia);
cout<<"\n Da sap xep xong.";
getch();
break;
}
case 0:
{
cout<<"\n Cam On Da Su Dung Chuoang Trinh !";
getch();
break;
}
}
}
while(kt!=0);
}
//==============================================
void main()
{
clrscr();
menu();
getch();
}
//==============================================
void nhap(XeMay a[20],int &n)
{
int i;
for(i=0;i<n;i++)
{
cout<<"\n Xe Thu "<<i+1<<":";
cout<<"\n Ma xe:"; gets(a.maxe);
cout<<"\n Ten Xe:"; gets(a.tenxe);
cout<<"\n Loai Xe(nam hay nu):"; gets(a.loaixe);

cout<<"\n Mau Son:"; gets(a.mauson);
cout<<"\n Noi San Xuat:"; gets(a.noisx);
cout<<"\n Gia Ban Dau:"; cin>>a.gia;
}
cout<<"\n Da Nhap Xong.";
getch();
}
//===============================================

//================================================

void xem(XeMay a[20],int &n)
{
int i,k=0;
// for(i=0;i<n;i++)
// tinhgia(a.gia,a.giaban);
for(i=0;i<n;i++)
{
k=k++;
cout<<setw(3)<<k<<setw(7)<<a.maxe<<setw(10)<<a.tenxe<<setw(7)<<a.mauson<<setw(15)<<a.noisx<<setw(10)<<a.gia<<setw(15)<<a.gia+a.gia/10;
cout<<"\n";
}
}
//========================================================

void sapxep(int i,int j)
{
int tg;
if(i>j)
{
tg=i;
i=j;
j=tg;
}
}
//===================================================================
void chen(XeMay a[20],XeMay b[20])
{
int i,k,j,n;
for(j=0;j<k;j++)
for(i=0;i<n+k;i++)
if(i==j+n) a=b[j];
cout<<"\n Danh Sach Xe Da Duoc Tang Len.";
cout<<"\n Da chen xong.";
}
//==================================================

void xoa(XeMay a[20],int &k)
{
int n,i,m,j;
cout<<"\n Ban muon xoa bao nhieu xe?";
cin>>m;
for(j=0;j<m;j++)
{
cout<<"Xe thu"<<j+1<<" ma ban muon xoa o vi tri thu:";
cin>>k;
for(i=0;i<n;i++)
if(i==k)
{
a=a[i++];
n=n-1;
}
cout<<"Da Xoa.";
}
}
//==========================================================

 

Code bài tập lớn về quản lý xe máy bằng C++

Code bài tập lớn về quản lý xe máy bằng C++ Đăng ngày 15-04-2014  Code bài tập lớn về quản lý xe máy 1.1666666666667/10 8373

Thảo luận:

  • avatar
    @ smnv - 22:49, 18/04/2017

    bài này chạy bị lỗi 

  • avatar
    @ vipboyclc - 14:48, 11/05/2015

    sao không tải được file vậy add

Để bình luận bạn phải đăng nhập thành viên.

File tương tự

Files cùng mục

 
Hỗ trợ kỹ thuật cho thành viên:
Tổng đài: (+84) 246. 32.979.36
Số di động (Hotline): 0969.091.265
Thời gian làm việc:
Sáng: 8h-12h; Chiều: 13h30-17h30
(Nghỉ chiều T7, CN và các ngày lễ, tết)
Chat với Megacode
https://www.facebook.com/megacodevn
File gợi ý cho bạn
File tải nhiều nhất
Megacode.vn - Thư viện mã nguồn chia sẻ, tải file cho cộng đồng
Copyright © 2013-2016. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Địa chỉ: Số 38 Hàng Bè, Hàng Bạc, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Văn phòng giao dịch: Phòng 28, Tầng 6, HH1A Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội
Email: info@vinagon.com | Website: www.vinagon.com | Điện thoại: (+844) 6. 32.979.36;