quang cao hosting

Chuyển từ bảng CSDL từ kiểu MyISAM sang kiểu InnoDB

Xem: 3178    Tải: 0   Thảo luận: 0   Mục: MySQL   Lĩnh vực: none

0 điểm   ( 7 đánh giá ) File đã được kiểm thử

Nếu vì một lý do nào đó mà bạn cần thay đổi kiểu Storage Engine từ MyISAM sang InnoDB hay ngược lại. Thì đoạn code PHP sau sẽ giúp các bạn làm điều đó.

<?php
// connect your database here first
  $dbhost = 'localhost';
  $dbuser = 'root';
  $dbpass = 'root';
 
  $conn = mysql_connect($dbhost, $dbuser, $dbpass) or die ('Error connecting to mysql');
  $dbname = 'databasename';
  mysql_select_db($dbname);
 
// Actual code starts here
  $sql = "SHOW tables";
  $rs = mysql_query($sql);
  while($row = mysql_fetch_array($rs))
  {
    $tbl = $row[0];
    $sql = "ALTER TABLE $tbl ENGINE=INNODB";
    mysql_query($sql);
  }
?>

Bây giờ việc cần làm của các bạn là thay đổi các tham số $dbhost,$dbuser,$dbpass,$dbname cho phù hợp với thông tin trên host của các bạn là được.

Chuyển từ bảng CSDL từ kiểu MyISAM sang kiểu InnoDB

Chuyển từ bảng CSDL từ kiểu MyISAM sang kiểu InnoDB Đăng ngày 25-07-2014  Nếu vì một lý do nào đó mà bạn cần thay đổi kiểu Storage Engine từ MyISAM sang InnoDB hay ngược lại. Thì đoạn code PHP sau sẽ giúp các bạn làm điều đó. 5/10 3178

Thảo luận:

Để bình luận bạn phải đăng nhập thành viên.

File tương tự

Files cùng mục

 
File gợi ý cho bạn
File tải nhiều nhất
Megacode.vn - Thư viện mã nguồn chia sẻ, tải file cho cộng đồng
Copyright © 2013-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838