Chia sẻ code Shopping Cart bằng Ajax, PHP, jQuery ( Full code)

Giỏ hàng Ajax PHP jQuery Source Code sẽ không mô tả tất cả các thông tin. Một sự hiểu biết mạnh mẽ của HTML, CSS, PHP và một số thô sơ là dự đoán. Các yếu tố, các mảng, các thành phần điều khiển, và OOP chính. Một số kiến thức về Javascript là một lợi thế. Chúng tôi sẽ di chuyển qua và phá vỡ các mảnh khó khăn hơn của PHP và Javascript, nhưng sẽ nhìn vào những điều tiêu chuẩn như thiết kế CSS. Siêu liên kết để xác nhận và các nguồn thích hợp khác sẽ được lan truyền khắp mọi nơi thích hợp.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *