quang cao hosting

Cấu trúc switch … case và cấu trúc lặp trong Csharp

Xem: 1647    Tải: 0   Thảo luận: 0   Mục: Visual studio & .NET   Lĩnh vực: Khác

0 điểm   ( 6 đánh giá ) File đã được kiểm thử

1. Cấu trúc lệnh Switch – Case

Cấu trúc switch – case có cấu trúc như sau :

switch (Biến điều kiện)
{
case giá trị 1:
Câu lệnh thực thi
break;
case giá trị 2:
Câu lệnh thực thi
break;
case giá trị 3:
Câu lệnh thực thi
break;
default:
Câu lệnh thực thi
break;
}

Tất cả các giá trị của biến điều kiện sẽ được đặt trong các case theo các thứ tự 1,2,3…Và trong câu lệnh này nhất thiết phải có câu lệnh Break; là để nhảy qua các case khác nhau.

2. Cấu trúc vòng lặp FOR

for (<khởi tạo> ; <điều kiện>; <bước lặp>)
{
// Các câu lệnh thực thi.
}

Ví dụ : Đây là chương trình in từ 0 đến 100 ra màn hình :

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;
namespace goclaptrinh
{
class Program
{
static void Main(string[] args)
{
for (int tg = 0; tg <= 100; tg++)
Console.WriteLine(tg);
Console.ReadLine();
}
}
}

3. Cấu trúc vòng lặp FOREACH

Vòng lặp Foreach có cấu trúc như sau :

foreach ( in )
{
// thi hành thông qua tương ứng với từng mục trong mảng hoặc tập hợp
}

Ví dụ : Sử dụng FOREACH để truy cập đến từng phần tử trong mảng :

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;
namespace goclaptrinh
{
class Program
{
static void Main(string[] args)
{
int[] intArray = { 1, 2, 3, 4, 5 };
foreach (int tg in intArray)
{
Console.Write("{0} ", tg);
}
Console.ReadLine();
}
}
}

 4. Cấu trúc vòng lặp while

Cấu trúc của vòng lặp While như sau :

while (biểu thức điều kiện)
{
// câu lệnh thực thi
}
Các câu lệnh thực thi khi điều kiện không được thỏa mãn .

Ví dụ :

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;
<span style="font-size: 13px; line-height: 19px;">namespace</span><span style="font-size: 13px; line-height: 19px;"> goclaptrinh</span>
{
class Program
{
static void Main(string[] args)
{
int diem = 0;
while ( tg &lt; 5 )
{
Console.WriteLine(" tg: {0} ",tg);
tg++;
}
Console.ReadLine();
}
}

5. Cấu trúc vòng lặp DO – WHILE

Cấu trúc của vòng lặp do…while có dạng như sau :

do
{
// câu lệnh thực thi
}
While (biểu thức điều kiện để kiểm tra)

Ví dụ :

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;
namespace goclaptrinh
{
class Program
{
static void Main(string[] args)
{
int tg = 5;
do
{
Console.WriteLine(" tg: {0} ", tg);
tg++;
} while (tg &lt; 5);
Console.ReadLine();
}
}
}

Sự khác nhau giữa While và Do…While là trong câu lệnh Do..While thì công việc sẽ được thực thi trước sau đó mới kiểm tra điều kiện thỏa mãn, còm đối với lệnh While thì ngược lại, nghĩa là phải kiểm tra điều kiện xem có thỏa mãn hay không sau đó mới thực thi câu lệnh.

Như vậy: Trong vòng lặp Do….While thì chắc chắn sẽ có ít nhất 1 lần lệnh được thực hiện.

Cấu trúc switch … case và cấu trúc lặp trong Csharp

Cấu trúc switch … case và cấu trúc lặp trong Csharp Đăng ngày 26-03-2014  5/10 1647

Thảo luận:

Để bình luận bạn phải đăng nhập thành viên.

File tương tự

Files cùng mục

 
File gợi ý cho bạn
File tải nhiều nhất
Megacode.vn - Thư viện mã nguồn chia sẻ, tải file cho cộng đồng
Copyright © 2013-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838