quang cao hosting

[C#] Chương trình thi trắc nghiệm + quản lý ngân hàng câu hỏi

Xem: 7636    Tải: 11   Thảo luận: 1   Mục: Visual studio & .NET   Lĩnh vực: Giáo dục - Trường học

17 điểm   ( 52 đánh giá ) File đã được kiểm thử
10 MEGA [megacode]c-chuong-trinh-thi-trac-nghiem.rar (0)
Phí tải ~ 20,000 đ

Bạn cần phải Đăng nhập để tải file [megacode]c-chuong-trinh-thi-trac-nghiem.rar
Nếu bạn chưa có tài khoản thì Đăng ký miễn phí tại đây

Báo lỗi download   Báo vi phạm bản quyền

Đây là 1 chương trình đơn giản sử dụng database là MSSQL Server 2005 Chương trình này gồm 2 phần (phần dành cho thí sinh và cho người quản lý câu hỏi)

Đây là 1 chương trình đơn giản sử dụng database là MSSQL Server 2005
Chương trình này gồm 2 phần (phần dành cho thí sinh và cho người quản lý câu hỏi)
Chức năng thi trắc nghiệm:

- Đăng nhập để thi.
- Làm bài thi trắc nghiệm (được chọn môn và số câu hỏi mặc định).
- Chấm điểm, lưu kết quả vào database.

Chức năng quản lý:

- Đăng nhập quyền quản lý.
- Chức năng thêm, xóa sửa ngân hàng câu hỏi.
- Thêm, xóa môn thi
- Quản lý người dùng.

Đòi hỏi phải biết sử dụng các câu truy vấn trong Sql server, kết nối database, truyền giá trị giữa các Form, sử dụng đối tượng điều khiển, mảng...
1. Thiết kế Database theo mô hình sau:

Table_NhanVien (MaNhanVien, HoTen, DiaChi, SoDienThoai, Ngaysinh, ChucVu)
Table_NguoiDung (MaNguoiDung, TenNguoiDung, MatKhauNguoiDung, LoaiNguoiDung, MaNhanVien)
Table_MonThi (MaMon, TenMon)
Table_CauHoi (MaCauHoi, NoiDungCauHoi, GhiChu, MaNguoiDung, MaLoaiCauHoi, MaMon)
Table_LoaiCauHoi (MaLoaiCauHoi, LoaiCauHoi)
Table_DapAn (MaCauTraLoi, NoiDungCauTraLoi, KieuDapAn, MaCauHoi)
Table_ThiSinh (MaThiSinh, HoTen, DiaChi, NgaySinh, Truong, Lop, TenDangNhap, MatKhau)
Table_KetQua (MaKQ, Diem, MaMon, MaThiSinh)

2. Thiết kế giao diện bài thi:

- Hiển thị thông tin người thi
- Hiển thị nội dung câu hỏi và đáp án
- Phần dành dành cho thí sinh trả lời
- Đồng hồ báo thời gian còn lại
- Chấm điểm và lưu kết quả

Giao diện bài thi:

3. Thiết kế giao diện quản lý

- Hiển thị thông tin người dùng.
- Chức năng thêm, xóa, sửa theo quyền.
- Hiển thị kết quả, thông tin thí sinh.
- Quản lý người dùng

Giao diện quản lý:

[C#] Chương trình thi trắc nghiệm + quản lý ngân hàng câu hỏi

[C#] Chương trình thi trắc nghiệm + quản lý ngân hàng câu hỏi Đăng ngày 16-04-2014  Đây là 1 chương trình đơn giản sử dụng database là MSSQL Server 2005 Chương trình này gồm 2 phần (phần dành cho thí sinh và cho người quản lý câu hỏi) 0.32692307692308/10 7636

Thảo luận:

  • avatar
    @ butchiden2t - 10:49, 17/03/2018

    cho e hỏi là nhập câu hỏi thủ công hay là bằng file word vậy ạ

     

Để bình luận bạn phải đăng nhập thành viên.

File tương tự

Files cùng mục

 
File gợi ý cho bạn
File tải nhiều nhất
Megacode.vn - Thư viện mã nguồn chia sẻ, tải file cho cộng đồng
Copyright © 2013-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: [email protected]
Hotline: 086.924.3838