quang cao hosting

Báo mưa bằng Facebook Messenger

Xem: 501    Tải: 0   Thảo luận: 0   Mục: Hệ thống nhúng   Lĩnh vực: none

0 điểm   ( 0 đánh giá ) File đã được kiểm thử
1

Chuẩn bị

 1. Đọc qua bài viết này để biết nguyên lý hoạt động cũng như lấy key để nhắn tin bằng FB Messenger: http://arduino.vn/tutorial/6561-modu...
 2. Module báo mưa (Loại của mình chân digital có mưa là 0 không mưa là 1) 
 3. ESP8266 ở đây mình dùng module nodeMCU
2

Nào cùng làm

Nối dây:

Nối dây D0 từ cảm biến mưa vào chân D2 (GPIO 4) trên NodeMCU

Cấp nguồn cho cảm biến mưa vào 2 chân GND và VCC

Cắm cáp USB vào NodeMCU

Nạp code:

Các bạn nạp code bên dưới với phần key là key get được như hướng dẫn ở bài:

http://arduino.vn/tutorial/6561-modu...

Message là nội dung tin nhắn sẽ được gửi đi khi có mưa được mã hóa dạng URL Encode,

các bạn vào https://hs2t.com/itemized/url-encode... để chuyển đổi từ Tiếng Việt qua URL Encode

WiFiMulti.addAP("KemShop-55LTT", ""); các bạn thay thế bằng tên wifi và password nhà mình để ESP8266 kết nối đến

Còn đây là code:


 
 1. #include <Arduino.h>
 2.  
 3. #include <ESP8266WiFi.h>
 4. #include <ESP8266WiFiMulti.h>
 5. #include <ESP8266HTTPClient.h>
 6. #include <WiFiClientSecureBearSSL.h>
 7.  
 8. ESP8266WiFiMulti WiFiMulti;
 9.  
 10. // constants won't change. They're used here to set pin numbers:
 11. const int rainPin = 4; // the number of the pushbutton pin
 12. const int ledPin = 2; // the number of the LED pin
 13.  
 14. // variables will change:
 15. int rainState = 0; // variable for reading the pushbutton status
 16. int lastState = 0;
 17. String key = "g183ftk4h";
 18. String message = "M%C6%B0a%20r%E1%BB%93i%20anh%20%C6%A1i%2C%20mau%20c%E1%BA%A5t%20qu%E1%BA%A7n%20%C3%A1o%20%C4%91i%20k%E1%BA%BBo%20v%E1%BB%A3%20m%E1%BA%AFng";
 19.  
 20. void setup()
 21. {
 22.  
 23. Serial.begin(115200);
 24. // Serial.setDebugOutput(true);
 25.  
 26. Serial.println();
 27. Serial.println();
 28. Serial.println();
 29.  
 30. // initialize the LED pin as an output:
 31. pinMode(ledPin, OUTPUT);
 32. // initialize the pushbutton pin as an input:
 33. pinMode(rainPin, INPUT);
 34.  
 35. for (uint8_t t = 4; t > 0; t--)
 36. {
 37. Serial.printf("[SETUP] WAIT %d...\n", t);
 38. Serial.flush();
 39. delay(1000);
 40. }
 41.  
 42. WiFi.mode(WIFI_STA);
 43. WiFiMulti.addAP("KemShop-55LTT", "");
 44. }
 45.  
 46.  
 47.  
 48. void loop()
 49. {
 50. // read the state of the pushbutton value:
 51. rainState = digitalRead(rainPin);
 52.  
 53. // check if the pushbutton is pressed. If it is, the buttonState is HIGH:
 54. if (rainState == 0 && lastState == 0) {
 55. Serial.printf("RAIN\n");
 56. lastState = 1;
 57. // turn LED on:
 58. digitalWrite(ledPin, HIGH);
 59. // wait for WiFi connection
 60. if ((WiFiMulti.run() == WL_CONNECTED))
 61. {
 62.  
 63. std::unique_ptr<BearSSL::WiFiClientSecure> client(new BearSSL::WiFiClientSecure);
 64.  
 65. // client->setFingerprint(fingerprint);
 66. client->setInsecure();
 67.  
 68. HTTPClient https;
 69.  
 70. Serial.print("[HTTPS] begin...\n");
 71. if (https.begin(*client, "https://taymay.herokuapp.com/send/?key="+key+"&message="+message))
 72. { // HTTPS
 73.  
 74. Serial.print("[HTTPS] GET...\n");
 75. // start connection and send HTTP header
 76. int httpCode = https.GET();
 77.  
 78. // httpCode will be negative on error
 79. if (httpCode > 0)
 80. {
 81. // HTTP header has been send and Server response header has been handled
 82. Serial.printf("[HTTPS] GET... code: %d\n", httpCode);
 83.  
 84. // file found at server
 85. if (httpCode == HTTP_CODE_OK || httpCode == HTTP_CODE_MOVED_PERMANENTLY)
 86. {
 87. String payload = https.getString();
 88. Serial.println(payload);
 89. }
 90. }
 91. else
 92. {
 93. Serial.printf("[HTTPS] GET... failed, error: %s\n", https.errorToString(httpCode).c_str());
 94. }
 95.  
 96. https.end();
 97. }
 98. else
 99. {
 100. Serial.printf("[HTTPS] Unable to connect\n");
 101. }
 102. }
 103. } else if (rainState == 1 && lastState == 1) {
 104. lastState = 0;
 105. // turn LED off:
 106. digitalWrite(ledPin, LOW);
 107. }
 108.  
 109. delay(5000);
 110. }

 

3

Thành quả

Vậy thôi khá đơn giản giờ thì cứ thoải mái lướt Facebook không sợ mưa rơi :)

Báo mưa bằng Facebook Messenger

Báo mưa bằng Facebook Messenger Đăng ngày 27-03-2020  Hôm nay mình xin hướng dẫn làm một bộ báo mưa bằng qua FB Messenger cực đơn giản, chỉ cắm là chạy! 5/10 501

Thảo luận:

Để bình luận bạn phải đăng nhập thành viên.

File tương tự

Files cùng mục

 
Hỗ trợ kỹ thuật cho thành viên:
Số di động (Hotline): 092.129.6329
Thời gian làm việc:
Sáng: 8h-12h; Chiều: 13h30-17h30
(Nghỉ chiều T7, CN và các ngày lễ, tết)
Chat với Megacode
https://www.facebook.com/megacodevn
File gợi ý cho bạn
File tải nhiều nhất
Megacode.vn - Thư viện mã nguồn chia sẻ, tải file cho cộng đồng
Copyright © 2013-2020. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Văn phòng giao dịch: 13 Nguyễn Khắc Cần, Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: 092.129.6329;
Công ty TNHH Công nghệ số Rồng Việt
Người đại diện: Vũ Thị Hoa.
Số chứng nhận đăng ký kinh doanh: 0105801198. Ngày đăng ký: 10/07/2012